Pretraživanje    Ispis   English

Često postavljana pitanja

 1. Što je Središnje klirinško depozitarno društvo?
 2. Tko su članovi SKDD-a?
 3. Koje korporativne akcije se provode u SKDD-u?
 4. Koje su vrste računa vrijednosnih papira?
 5. Što je osnovni račun?
 6. Što je račun za ostale namjene?
 7. Što je zajednički račun?
 8. Što je zastupnički račun?
 9. Što je račun povjerenika?
 10. Što je trezorski račun?
 11. Što je račun portfelja?
 12. Što je skrbnički račun?
 13. Što znači "odgovarajuća ovjera" potpisa ili isprava?
 14. Kako je SKDD došao do mojih podataka?
 15. Kako SKDD vodi podatke o mojim vrijednosnim papirima?
 16. Na što se odnose polja "Opć./ Grad rezidentnosti" i " Oporezivanje primitaka od kapitala po odbitku" u Obavijesti o općim podacima ulagatelja i PIN-u?
 17. Kako mogu promijeniti svoje opće podatke?
 18. Kako mogu promijeniti podatak o dopisnoj adresi?
 19. Kako mogu promijeniti podatak o adresi prebivališta/sjedišta i adresi oporezivanja?
 20. Kako mogu promijeniti podatak o računu na koji želim primiti isplatu novčanih sredstava iz korporativnih akcija (npr. dividendu)?
 21. Kako ću provjeriti stanje na računu?
 22. Što sadrže i čemu služe obavijesti koje šalje SKDD?
 23. Zašto Obavijest o stanju na računu ne sadrži podatke o svim vrijednosnim papirima kojih sam imatelj?
 24. Mogu li dobiti Obavijest o stanju računa na zahtjev?
 25. Stanje na računu ne odgovara mojoj evidenciji, što mogu učiniti?
 26. Kako mogu dobiti stanje na računu za ulagatelja koji je preminuo?
 27. Što je PIN?
 28. Smijem li PIN dati drugoj osobi?
 29. Kada se PIN koristi?
 30. Izgubio sam/otuđen mi je PIN, što učiniti?
 31. Zašto obavijest koju sam zaprimio ne sadrži PIN?
 32. Što je pozicija?
 33. Što je registracija pozicije?
 34. Kako i gdje mogu kupiti ili prodati vrijednosne papire?
 35. Kako mogu prodati vrijednosne papire na organiziranom tržištu?
 36. Mogu li vrijednosne papire koji su registrirani s jednim brokerskim društvom, prodati preko nekog drugog brokerskog društva?
 37. Mogu li kupljene vrijednosne papire automatski registrirati s brokerskim društvom posredstvom kojeg sam ih i kupio?
 38. Kako mogu prodati ili prenijeti vrijednosne papire izvan organiziranog tržišta?
 39. Hoće li mi SKDD poslati potvrdu o plaćenom porezu i prirezu koja mi je potrebna za godišnju poreznu prijavu?
 40. Kako mogu ostvariti uvid u podatke o dioničarima nekog dioničkog društva?

Odgovori

1. Što je Središnje klirinško depozitarno društvo?

Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD) je društvo koje posluje kao središnji depozitorij odnosno registar nematerijaliziranih vrijednosnih papira, gdje se, u obliku elektroničkih zapisa, vode podaci o izdavateljima, vrijednosnim papirima i vlasnicima tih vrijednosnih papira, kao i drugi podaci predviđeni zakonom. SKDD, osim usluga depozitorija, pruža i usluge poravnanja i namire za transakcije s nematerijaliziranim vrijednosnim papirima. Kada govorimo o vrijednosnim papirima, na odgovarajući način misli se i na sve ostale financijske instrumente (npr. instrumenti tržišta novca, jedinice u subjektima za zajednička ulaganja, izvedenice i sl.).
SKDD primarno posluje na temelju Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018), a njegov rad nadzire Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/2005, 154/2011, 12/2012).


2. Tko su članovi SKDD-a?

Članovi SKDD-a dijele se na: članove depozitorija (izdavatelje) i članove sudionike (u koje spadaju brokeri, skrbnici, poslovne banke, članovi novčanog tržišta i sl.).


3. Koje korporativne akcije se provode u SKDD-u?

Korporativne akcije uređuju prava i obveze SKDD-a i članova depozitorija u provedbi korporativnih akcija održavanja glavne skupštine, obračuna i isplate dividende u novcu, povećanja temeljnog kapitala, smanjenja temeljnog kapitala, distribucije s pravom prvenstva, podjele dionica, spajanja dionica, konverzije vrijednosnih papira, novih izdanja dužničkih vrijednosnih papira, obračuna i isplate kamata i glavnice za dužničke vrijednosne papire, izdanja prava i varanta, preuzimanja dioničkih društava, opće ponude za kupnju dionica društva koje nije ciljno društvo ili za kupnju dionica bez prava glasa, javne ponude vrijednosnih papira, prijevremenog iskupa dužničkih vrijednosnih papira, istiskivanja manjinskih dioničara, spajanja i pripajanja društava, podjele društava i drugih statusnih promjena dioničkih društava, povlačenja vrijednosnih papira, prijenosa imovine dioničkog društva, restrukturiranja poslovanja društava, kao i ostale korporativnih akcija koje se odnose na ostvarivanje prava iz vrijednosnih papira njihovih imatelja.
U skladu sa člankom 24. Pravila SKDD-a svaki član depozitorija je dužan bez odgode obavijestiti SKDD o svim svojim korporativnim akcijama (npr. svako održavanje glavne skupštine, isplatu dividende, povećanje temeljnog kapitala i sl.) i statusnim promjenama, odnosno o promjenama okolnosti koje mogu utjecati na njegov status člana, ili na status ili obilježja vrijednosnog papira te ostvarivanje prava iz vrijednosnog papira kojega je izdavatelj, kao i na njegovu sposobnost ispunjavanja članskih obveza. Na temelju dostavljenih obavijesti o korporativnoj akciji koju provode, SKDD će obaviti odgovarajući obračun prava ili ovlaštenja prema stanju u depozitoriju na dan kada se utvrđuju prava ili ovlaštenja koja proizlaze iz korporativne akcije.

Podatak o tome da li se isplata iz korporativne akcije (npr. isplata dividende) provodi putem SKDD-a dostupan je na našem webu pod: pregled korporativnih akcija.


4. Koje su vrste računa vrijednosnih papira?

Upisom u depozitorij, svakom novom ulagatelju SKDD otvara osnovni račun vrijednosnih papira, koji glasi na njegovo ime odnosno tvrtku.
Ulagatelj, osim osnovnog računa, može imati otvoren: zajednički, zastupnički, računi za ostale namjene, račun portfelja, skrbnički, račun povjerenika ili trezorski račun.


5. Što je osnovni račun?

Osnovni račun je račun na koji se inicijalno knjiže vrijednosni papiri kojih je jedan ulagatelj imatelj. Ulagatelj može imati otvoren samo jedan osnovni račun.


6. Što je račun za ostale namjene?

U slučaju potrebe, SKDD može ulagatelju koji ima otvoren osnovni račun otvoriti i račune vrijednosnih papira za ostale namjene (računi matematičke pričuve, računi obrta i slobodnih zanimanja i sl.). Imatelj vrijednosnih papira je ulagatelj koji je vlasnik/nositelj predmetnog računa. Upis računa za ostale namjene obavlja isključivo SKDD na zahtjev ulagatelja, s time da je opravdanost tog zahtjeva SKDD ovlašten sam procijeniti.
Za račune za ostale namjene uvijek se kao obavezan podatak upisuje naziv računa, dok se kao račun za isplatu novčanih sredstava iz korporativnih akcija i dopisna adresa koriste podaci upisani na nalogu za otvaranje predmetnog računa. Navedeni podaci za račun za ostale namjene mogu se mijenjati isključivo uz dostavu DEP-RVP naloga za taj račun, s time da se naziv tog računa ne može mijenjati.
Ako ulagatelj nije upisan u depozitorij, istovremeno se mora podnijeti i uredan nalog za upis ulagatelja (DEP-INV).


7. Što je zajednički račun?

Zajednički račun je račun vrijednosnih papira na kojemu su ubilježene pozicije imatelj kojih nije u cijelosti ulagatelj koji je vlasnik/nositelj računa, već su imatelji istih vrijednosnih papira i drugi ulagatelji odnosno suovlaštenici. Na zajedničkom računu specificiraju se udjeli svih suovlaštenika. Nositelj računa može biti samo jedan suovlaštenik koji kao takav ima pravo raspolaganja i obavljanja transakcija po zajedničkom računu, ali uz pisanu suglasnost ostalih suovlaštenika odnosno u skladu s odlukom suda. Nositelj računa je ujedno i ulagatelj koji ostvaruje primitke iz vrijednosnih papira (dividenda, isplata kamata ili glavnice po dospijeću itd.) ubilježenih na zajedničkom računu, te prima obavijesti o stanju i promjenama na računu.

Suovlaštenici mogu razvrgnuti suvlasništvo na temelju sporazuma svih suovlaštenika o razvrgnuću, tako da odrede koliko vrijednosnih papira pripada kojem od suovlaštnika, ili sudskim putem (izvanparnični postupak, pokreće se prijedlogom za razvrgnuće nadležnom sudu, moraju biti obuhvaćeni svi suovlaštenici). SKDD će u odnosu na dionice provesti samo ono razvrgnuće u kojem je količina navedena cijelim brojem dionica (dionica je nedjeljiva, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima). Potpisi na sporazumu o razvrgnuću moraju uvijek biti odgovarajuće ovjereni (kod javnog bilježnika ili drugog nadležnog tijela države u kojoj je isprava načinjena u uredu državne uprave čime ista dobiva status javne isprave. Za korištenje stranih javnih isprava prethodno je potrebno provesti postupak njihove legalizacije, osim ako dvostranim i višestranim međunarodnim ugovorima koji obvezuju i Republiku Hrvatsku nije utvrđeno drukčije.)

U ime maloljetne osobe ili štićenika, sporazum potpisuje zakonski zastupnik, odnosno skrbnik. U tom slučaju sporazum mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta.

Ukoliko suovlaštenici žele promijeniti nositelja računa, moraju odrediti jednog od suovlaštenika kao nositelja. Izjavu o nositelju računa potpisuju svi suovlaštenici, a potpise na njoj odgovarajuće ovjeravaju. U slučaju zajedničkog računa, prestane li bilo koji suovlaštenik biti suovlaštenikom, potrebno je upisati novi zajednički račun. Nalogu se obvezno prilaže isprava kojom se dokazuje promjena udjela. Ako se promijeni osoba koja je vlasnik/nositelj računa, također se upisuje novi zajednički račun.


8. Što je zastupnički račun?

Zastupnički račun je račun vrijednosnih papira na kojem je imatelj vrijednosnih papira uvijek zastupani ulagatelj. Račun otvara SKDD na temelju odredbi i pravnih akata o zakonskom zastupniku, (npr. za osobe lišene poslovne sposobnosti, društvo za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima i dr.), na temelju punomoći kojom imatelj vrijednosnih papira povjerava upravljanje i raspolaganje svojim vrijednosnim papirima, te ostvarenje svih prava iz vrijednosnih papira trećoj osobi – zastupniku. Promijeni li se zastupnik, potrebno je upisati novi zastupnički račun. Ukoliko dođe do prestanka punomoći (smrt fizičke osobe, opoziv punomoći i sl.) vrijednosni papiri se po saznanju o ovoj okolnosti (dostava smrtnog lista i sl.) knjiže sa zastupničkog na osnovni račun zastupane osobe. Punomoć se mora opozvati u pisanom obliku bez potrebe ovjere potpisa. Zastupnik određuje adresu na koju će primati obavijesti o stanju i promjenama na računu, te račun na koji će se isplaćivati novčana sredstva iz korporativnih akcija (npr. dividenda).


9. Što je račun povjerenika?

Račun kojeg je nositelj SKDD koji na tom računu, na temelju ugovora o povjereništvu, vodi ubilježene vrijednosne papire u ime i za račun osobe/osoba određenih ugovorom o povjereništvu, pod uvjetima i na način utvrđen tim ugovorom. Upis računa povjerenika obavlja isključivo SKDD na temelju ugovora o povjereništvu. Ako subjekt s kojim se sklapa ugovor o povjereništvu nije upisan u depozitorij, potrebno je istoga upisati kao ulagatelja u SKDD. Za račun povjerenika moguć je upis naziva računa i računa za isplatu novčanih sredstava iz korporativnih akcija.


10. Što je trezorski račun?

SKDD svakom članu depozitorija prilikom primitka u članstvo, pored osnovnog, otvara i trezorski račun. Na tom računu su ubilježeni isključivo vrijednosni papiri kojih je taj član izdavatelj, te ujedno i imatelj. Vrijednosni papiri imatelj kojih je ujedno i njihov izdavatelj moraju biti ubilježeni isključivo na trezorskom računu.


11. Što je račun portfelja?

Račun portfelja je račun na kojem je imatelj vrijednosnih papira nalogodavatelj (ulagatelj), a njima gospodari (kupnja-prodaja) ovlašteni broker, na temelju ugovora o upravljanju portfeljem vrijednosnih papira u svoje ime, a za račun nalogodavca - vlasnika portfelja odvojeno od imovine brokera.


12. Što je skrbnički račun?

Skrbnički račun je račun na kojem skrbnik drži vrijednosne papire za treće osobe, na temelju ugovora o skrbništvu.

Skrbnički računi mogu biti na ime, pod zaporkom i zbirni.
Kod računa pod zaporkom i zbirnih računa, jedino skrbnik koji daje nalog za otvaranje računa zna pravi identitet nalogodavatelja, te je obvezan voditi evidenciju o stvarnim imateljima vrijednosnih papira. Kod skrbničkog računa na ime skrbnik je dužan račun otvoriti s istinitim podacima o ulagatelju, pri čemu obvezno navodi njegovo ime i prezime odnosno naziv ili tvrtku, datum rođenja/datum osnivanja, državljanstvo te OIB. Imatelj vrijednosnih papira na skrbničkom računu na ime je ulagatelj za čiji račun skrbnik skrbi nad vrijednosnim papirima. Imatelj vrijednosnih papira na skrbničkom računu nikada nije skrbnik.


13. Što znači "odgovarajuća ovjera" potpisa ili isprava?

Ovjera potpisa i dokumentacije podrazumijeva ovjeru provedenu od strane javnog bilježnika odnosno drugog nadležnog tijela države u kojoj je isprava načinjena čime ista dobiva status javne isprave. Za korištenje stranih javnih isprava prethodno je potrebno provesti postupak njihove legalizacije, osim ako dvostranim i višestranim međunarodnim ugovorima koji obvezuju i Republiku Hrvatsku nije utvrđeno drukčije.

Ukoliko isprave nisu sastavljene na hrvatskom jeziku i/ili latiničnom pismu, moraju biti prevedene na hrvatski jezik i/ili napisane latiničnim pismom po ovlaštenom sudskom tumaču.


14. Kako je SKDD došao do mojih podataka?

SKDD će pri svakom upisu novog ulagatelja istovremeno provesti i upis njegovog osnovnog računa:

1. u postupku prijenosa pozicija iz registra izdavatelja;
2. kada ulagatelj u čiju korist se obavlja preknjižba nije upisan u depozitorij;
3. kada opunomoćenik, suovlaštenik ili zastupnik nije upisan u depozitorij;
4. kada založni vjerovnik ili fiducijarni vjerovnik nisu upisani u depozitorij.


15. Kako SKDD vodi podatke o mojim vrijednosnim papirima?

Podaci se vode na računu vrijednosnih papira iz kojeg je vidljivo sljedeće: tko je vlasnik/nositelj računa, tko je imatelj vrijednosnih papira na tom računu, te pojedinosti o pozicijama na tom računu. Pozicija predstavlja zapis iz kojeg je vidljivo: o kojim je vrijednosnim papirima riječ, koja je količina vrijednosnih papira, status otplate prema AUDIU, županijama i sl., jesu li vrijednosni papiri slobodno prenosivi ili su opterećeni nekim teretom, te je li pozicija registrirana s članom i s kojim.
Ukoliko se radi o promjeni podatka bitnog za identifikaciju ulagatelja (OIB, datum rođenja i sl.), a podatak je upisan na temelju prijenosa podataka od izdavatelja ili druge ovlaštene osobe uslijed čega SKDD nije imao uvid u dokumentaciju koja je bila osnova za upis podatka, izdavatelj odnosno ovlaštena osoba dužni su dostaviti nalog DEP-INV za upis promjene uz odgovarajuću dokumentaciju.
Zahtjev za promjenu osobnih podataka, uz priloženu dokumentaciju, SKDD-u se dostavlja poštom ili neposredno, dolaskom u ured za stranke SKDD-a.


16. Na što se odnose polja pod "Adresa oporezivanja" u Obavijesti o općim podacima ulagatelja i PIN-u?

Odnose se na podatke potrebne za obračun i uplatu pripadajućeg poreza i prireza koji se obračunava, obustavlja i uplaćuje za dohodak od kapitala.


17. Kako mogu promijeniti svoje opće podatke?

Podaci na nalogu koji identificiraju ulagatelja u depozitoriju (ime, prezime, OIB i državljanstvo za fizičku osobu, odnosno tvrtka/naziv, skraćena tvrtka/naziv, OIB i država upisa u sudski registar za pravnu osobu) dokazuju se na temelju javnih isprava izdanih ili izrađenih od za to ovlaštene osobe, odnosno tijela, u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (osobna iskaznica, putovnica, rodni list, domovnica i sl. za fizičke osobe, odnosno izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra i sl. za pravne osobe).
Provjera podataka iz naloga obavlja se uvidom u ispravu odnosno njenu fotokopiju.
Promjena prezimena
Ako je promjena prezimena rezultat sklapanja braka potrebno je dostaviti fotokopiju važeće identifikacijske isprave i vjenčanog ili rodnog lista, dok se u ostalim slučajevima promjene prezimena dostavlja fotokopija rodnog lista ili pak rješenja o promjeni imena i prezimena.


18. Kako mogu promijeniti podatak o dopisnoj adresi?

Domaće i strane fizičke osobe dopisnu adresu za osnovni račun mogu promijeniti:

 1. online – koristeći besplatnu internetsku uslugu Moj e-račun;
 2. na temelju osobno potpisanog zahtjeva uz priloženu fotokopiju važeće identifikacijske isprave. Zahtjev se dostavlja poštom;
 3. osobno u Uredu za stranke SKDD-a;
 4. u razgovoru s operaterom SKDD-a pozivom na govorni automat uz identifikaciju oznakom računa i PIN-om.

Domaće i strane pravne osobe dopisnu adresu mogu promijeniti:
 1. online – koristeći besplatnu internetsku uslugu Moj e-račun;
 2. na temelju zahtjeva koji sadrži potpis i pečat. Zahtjev se može dostaviti i telefaksom;
 3. osobno u Uredu za stranke SKDD-a, osoba ovlaštena za zastupanje.

Na naprijed opisani način dopisna adresa može se promijeniti i za zastupnički račun, te za račun za ostale namjene.

Dopisna adresa se ne dokazuje, tj. ne mora biti ista adresi prebivališta/sjedišta.
Navedeno se ne primjenjuje na skrbničke i račune portfelja.


19. Kako mogu promijeniti podatak o adresi prebivališta/sjedišta i adresi oporezivanja?

Ulagatelj može zatražiti promjenu adrese prebivališta/sjedišta i adrese oporezivanja:

 1. online – koristeći besplatnu internetsku uslugu Moj e-račun;
 2. na temelju osobno potpisanog zahtjeva uz priloženu presliku važeće identifikacijske isprave (fizičke osobe) odnosno preslike izvatka iz sudskog registra (pravne osobe).
  Zahtjev se dostavlja poštom;
 3. osobno u Uredu za stranke SKDD-a uz predočenje dokumentacije kojom se dokazuje adresa prebivališta/sjedišta odnosno adresa oporezivanja.

  Adresa prebivališta/sjedišta upisuje se u smislu Zakona o prebivalištu odnosno ZTD-a, a dokazuje se:
 • za fizičke osobe - uvjerenjem nadležnog organa o prebivalištu, a ako isto nije dostavljeno prebivalištem se smatra adresa naznačena u javnim ispravama (osobna iskaznica, putovnica i sl.)
 • za pravne osobe i druge subjekte - izvatkom iz sudskog registra ili drugog registra, odnosno upisnika.

Adresa oporezivanja upisuje se u smislu Općeg poreznog zakona, a mijenja se na temelju:
 • Izjave na kojoj navodite koja Vam je adresa prebivališta/oporezivanja.
  Izjavu potpišite i dostavite uz priloženu fotokopiju važeće identifikacijske isprave.
  Skrećemo pažnju da adresa prebivališta i uobičajenog boravišta, kako je određeno čl. 37. i 38. Općeg poreznog zakona, nije nužno istovjetna adresi prebivališta i uobičajenog boravišta utvrđenoj prema kriterijima iz Zakona o prebivalištu i uobičajenom boravištu građana.


20. Kako mogu promijeniti podatak o računu na koji želim primiti isplatu novčanih sredstava iz korporativnih akcija (npr. dividendu)?

Račun za isplatu moguće je prijaviti online ili pozivom na telefonski broj 01/4607 300 ili dostavom pisanog zahtjeva koji mora sadržavati sljedeće:

 • naziv banke i broj računa u banci
 • vlastoručno ga potpišite
 • obavezno priložite fotokopiju važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave
 • dostavite ga poštom na adresu SKDD-a.

Račun za isplatu možete promijeniti i osobnim dolaskom u Ured za stranke SKDD-a.
Za maloljetne osobe, nalog potpisuje zakonski zastupnik (roditelj ili staratelj) i prilaže fotokopiju rodnog lista maloljetne osobe i fotokopiju svoje važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.
Za pravne osobe, nalog potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje i ovjerava ga službenim pečatom pravne osobe, te dostavlja podatak o redovnom računu za obavljanje platnog prometa uz fotokopiju ugovora o obavljanju poslova platnog prometa s poslovnom bankom.
Za upis štednog računa, nalogu je potrebno priložiti i fotokopiju ugovora o otvaranju štednog računa ili fotokopiju zaglavlja štedne knjižice koja sadrži identifikaciju vlasnika štednog računa (OIB ili MBG ili datum rođenja). Upis podatka o štednom računu putem interneta nije moguć.
Račun mora biti otvoren u banci u Republici Hrvatskoj. Iznimka su nerezidenti, kojima je isplata iz korporativnih akcija dozvoljena i na račune otvorene u inozemstvu.
Gore navedeno se ne primjenjuje na skrbničke i račune portfelja.


21. Kako ću provjeriti stanje na računu?

SKDD na dopisnu adresu dostavlja redovne mjesečne obavijesti svim ulagateljima odnosno vlasnicima/nositeljima računa kojima se stanje na računu tijekom prethodnog mjeseca promijenilo. Ujedno, svaki ulagatelj stanje na računu kojeg je vlasnik/nositelj može provjeriti online koristeći besplatnu internetsku uslugu Moj e-račun ili pozivom na govorni automat SKDD-a: 01/4607-300, identificirajući se oznakom računa i PIN-om.


22. Što sadrže i čemu služe obavijesti koje šalje SKDD?

Obavijesti sadrže podatke o ulagatelju tj. vlasniku/nositelju računa, računima kojih je on vlasnik/nositelj, pozicijama na tim računima, te o svim promjenama koje su se dogodile na tim pozicijama.


23. Zašto Obavijest o stanju na računu ne sadrži podatke o svim vrijednosnim papirima kojih sam imatelj?

SKDD vodi podatke samo za nematerijalizirane vrijednosne papire i ostale financijske instrumente svojih članova depozitorija.Popis članova izdavatelja dostupan je na našim web stranicama. SKDD preuzima podatke od izdavatelja te Vam nakon svakog prijenosa dostavlja obavijest o novoprenesenim vrijednosnim papirima.
Svi vrijednosni papiri kojih ste imatelj pohranjuju se inicijalno na Vaš osnovni račun vrijednosnih papira.


24. Mogu li dobiti Obavijest o stanju računa na zahtjev?

Možete.

Navedenu obavijest možete dobiti:

 1. online koristeći besplatnu internetsku uslugu Moj e-račun;
 2. pisanim putem:
  Fizička osoba dostavlja SKDD-u osobno potpisan zahtjev uz fotokopiju važeće identifkacijske isprave. Pravna osoba dostavlja zahtjev koji sadrži potpis podnositelja zahtjeva i pečat pravne osobe. Obavijest se dostavlja na dopisnu adresu naznačenu na Vašem računu.

25. Stanje na računu ne odgovara mojoj evidenciji, što mogu učiniti?

Ukoliko je stanje na računu rezultat prijenosa podataka iz registara izdavatelja (npr. dioničkog društva čijih ste dionica imatelj), molimo Vas da se obratite izravno izdavatelju koji posjeduje dokumentaciju na temelju koje Vam može pružiti sva potrebna pojašnjenja.

Ukoliko je osporavano stanje nastalo u periodu nakon što je vrijednosni papir uključen u usluge SKDD-a, molimo Vas da nam se obratite telefonom na broj 01/4607-300, dopisom ili dolaskom u ured za stranke SKDD-a.


26. Kako mogu dobiti stanje na računu za ulagatelja koji je preminuo?

SKDD-u je potrebno dostaviti Poziv za ostavinsku raspravu i Smrtni list. Dokumentacija se dostavlja faksom, poštom ili neposredno. Stanje na računu iza pokojnog SKDD će dostaviti izravno tijelu pred kojim se vodi ostavinski postupak. Ukoliko je ostavinska rasprava pravomoćno završena, tada je za pokretanje postupka radi raspoređivanja naknadno pronađene imovine SKDD-u potrebno dostaviti fotokopiju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju iza pokojnika na temelju kojeg je podnositelj zahtjeva imenovan nasljednikom. U tom se slučaju Obavijest o stanju za pokojnika dostavlja nasljedniku, koji potom pokreće postupak radi raspoređivanja naknadno pronađene imovine.


27. Što je PIN?

PIN je tajni identifikacijski broj koji se dodjeljuje za račun vrijednosnih papira prilikom njegova otvaranja te predstavlja najvažniji element zaštite svakog računa, a služi za identifikaciju vlasnika/nositelja računa pri korištenju usluga SKDD-a (npr. potvrdu registracije pozicije). PIN je povjerljiv broj i prije svega zaštita od zlouporabe. Rizik zlouporabe snosi sam ulagatelj. Ukoliko ulagatelj povjeri odnosno na drugi način učini PIN dostupnim drugome, osoba kojoj je poznat PIN može doznati stanje svih pozicija na njegovu računu i registrirati poziciju s članom sudionikom, te se time ulagatelj izlaže riziku da se bez njegova znanja i odobrenja otuđe svi vrijednosni papiri ubilježeni na njegovu računu.


28. Smijem li PIN dati drugoj osobi?

U pravilu ne. Postupajte s PIN-om za račun vrijednosnih papira kao što biste postupali s PIN-om za kreditnu karticu. Ukoliko netko traži od Vas da mu predate PIN ili Obavijest o stanju vrijednosnih papira na Vašem računu (npr. broker), ističemo da to niste u obvezi učiniti, jer Vam PIN služi isključivo za komunikaciju s SKDD-om. Napominjemo da davanjem PIN-a omogućavate neovlašteni uvid u stanje na Vašem računu, te protuzakonito raspolaganje vrijednosnim papirima ubilježenim na Vašem računu.


29. Kada se PIN koristi?

PIN se koristi isključivo za Vašu identifikaciju prilikom prijave na besplatnu internetsku uslugu Moj e-račun te u telefonskom kontaktu sa SKDD-om. Služi Vam za:

 • provjeru stanja na računu,
 • potvrdu zahtjeva za registraciju vrijednosnih papira s brokerom ili skrbnikom,
 • promjenu podatka o dopisnoj adresi.

Identifikacija se za prijavu na Moj e-račun obavlja upisom podatka o oznaci ulagatelja i PIN-om osnovnog računa.
Identifikacija se u telefonskom kontaktu obavlja pozivom na broj govornog automata SKDD-a 01/4607-300, davanjem podatka o oznaci računa i PIN-u.


30. Izgubio sam/otuđen mi je PIN, što učiniti?

Izdavanje PIN-a je besplatno prilikom otvaranja računa vrijednosnih papira. PIN vrijedi za sve vrijednosne papire koji su ubilježeni na računu vrijednosnih papira, kao i za sve one koji će tek biti ubilježeni. Svako daljnje izdavanje PIN-a na zahtjev, nakon otvaranja računa, naplaćuje se od 1.10.2009. godine 50,00 kn, a u skladu s Cjenikom SKDD-a.

Izdavanje PIN-a na zahtjev, obavlja se na temelju osobno potpisanog Zahtjeva za dostavu PIN-a (nalog DEP-PIN) odnosno osobno potpisanog dopisa u kojem se traži dostava novog PIN-a. Zahtjev potpisuje vlasnik/nositelj računa odnosno njegov punomoćnik ili skrbnik. Uz zahtjev se prilaže fotokopija važeće identifikacijske isprave i dokaz o uplati novčanih sredstava. Iznos od 50,00 kn potrebno je uplatiti na žiro-račun SKDD-a otvoren u Hrvatskoj poštanskoj banci, SWIFT: HPBZHR2X, IBAN: HR98 2390 0011 1000 1719 8 s pozivom na broj 156- oznaka računa vrijednosnih papira u SKDD-u ili OIB.

Zahtjev se dostavlja SKDD-u poštom ili osobno (ulagatelj odnosno vlasnik/nositelj računa, punomoćnik ili skrbnik) u Ured za stranke SKDD-a, Heinzelova 62a, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati.

U ime maloljetne osobe zahtjev potpisuje roditelj odnosno skrbnik, a zahtjevu prilaže fotokopiju rodnog lista maloljetne osobe, fotokopiju svoje identifikacijske iskaznice odnosno, ukoliko je potrebno, konačno i/ili pravomoćno rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb kojim je imenovan skrbnikom.

Kada zahtjev podnosi punomoćnik, tada se zahtjevu prilaže specijalna punomoć kojom se punomoćnik izričito ovlašćuje za preuzimanje PIN-a za točno određeni račun vrijednosnih papira. Punomoć se prilaže u izvorniku ili ovjerenoj fotokopiji, a potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren na odgovarajući način, osim ukoliko je punomoć dana odvjetniku ili javnom bilježniku.

U ime pravne osobe zahtjev za PIN podnosi osoba ovlaštena za zastupanje. PIN može za pravnu osobu preuzeti osoba koja se može legitimirati specijalnom punomoći koja je ovlašćuje na preuzimanje PIN-a za određeni račun vrijednosnih papira i na kojoj je potpis osobe opunomoćitelja odgovarajuće ovjeren, osim ukoliko je punomoć dana odvjetniku ili javnom bilježniku.


31. Zašto obavijest koju sam zaprimio ne sadrži PIN?

PIN se dodjeljuje prilikom otvaranja računa ulagatelju odnosno vlasniku/nositelju i vrijedi za sve vrijednosne papire pohranjene na njemu. Isti se dostavlja vlasniku/nositelju računa poštom, neposredno nakon otvaranja računa, a kasnije isključivo na zahtjev ulagatelja, uz odgovarajuću uplatu naknade.


32. Što je pozicija?

Pozicija predstavlja zapis o količini, vrsti i rodu vrijednosnih papira koji se vode na računu vrijednosnih papira, te uvjete priključene tim vrijednosnim papirima. Količina se iskazuje brojem vrijednosnih papira, a za dužničke vrijednosne papire nominalnim novčanim iznosom obveze. Pozicije se razlikuju po vrsti, statusu otplate, registraciji i vrijednosnom papiru.


33. Što je registracija pozicije?

Vaša pozicija može biti registrirana s članom depozitorija (izdavateljem) ili s članom sudionikom (broker, skrbnik, itd.). Inicijalno, prilikom prijenosa podataka iz registra izdavatelja, je pozicija registrirana s članom depozitorija te se za nju još kaže i da je neregistrirana. Registracijom vaše pozicije s članom sudionikom, omogućavate članu sudioniku raspolaganje istom, radi provođenja drugih radnji, a sve u skladu s vašim nalogom. Registracija pozicije s ovlaštenim društvom (brokerom) je nužna kako bi se uspješno namirila prodaja vrijednosnih papira na organiziranom tržištu (burzi). Zahtjev za registraciju pozicije s članom sudionikom, u sustav SKDD-a, unosi član sudionik na vaš zahtjev. Nakon upisa registracije, član sudionik će vam priopćiti broj zahtjeva za registraciju koji je odredio SKDD.
Taj zahtjev trebate potvrditi:

1. online - koristeći besplatnu internetsku uslugu Moj e-račun, radnim danom od 8 do 18 sati ili
2. pozivom na telefonski broj 01/4607 300 na dva načina:
        - putem govornog automata (birajte 1), radnim danom od 8 do 18 sati ili
        - u razgovoru s operaterom (birajte 0), radnim danom od 8 do 16 sati.
Za telefonsko odobrenje zahtjeva za registraciju potrebni su: broj zahtjeva za registraciju, oznaka računa i PIN, pa Vas molimo da isto pripremite.


34. Kako i gdje mogu kupiti ili prodati vrijednosne papire?

Vrijednosne papire možete kupiti ili prodati na organiziranom tržištu/burzi posredstvom brokera ili izvan organiziranog tržišta/burze, sklapanjem i dostavom u SKDD valjanog kupoprodajnog ugovora na kojemu potpis prodavatelja mora bit odgovarajuće ovjeren.


35. Kako mogu prodati vrijednosne papire na organiziranom tržištu?

Za prodaju na organiziranom tržištu valja prvo odabrati brokera. Njemu ćete dati nalog za prodaju vrijednosnih papira i podatak o oznaci Vašeg računa vrijednosnih papira u SKDD-u (podatak o PIN-u nije potrebno davati). Na temelju toga, broker će u sustav SKDD-a upisati zahtjev za registraciju Vaših vrijednosnih papira sa svojim brokerom. Nakon upisa registracije, broker će Vam priopćiti broj zahtjeva za registraciju koji je odredio SKDD. Taj zahtjev trebate potvrditi telefonskim pozivom na pozivni broj SKDD-a (01/4607-300). Govorni automat tražit će od Vas Vašu oznaku računa i PIN, kako bi se utvrdio Vaš identitet, pa Vas molimo da isto pripremite.


36. Mogu li vrijednosne papire koji su registrirani s jednim brokerskim društvom, prodati preko nekog drugog brokerskog društva?

DA. No, prvo morate promijeniti registraciju pozicije na način da broker s kojim je registrirana pozicija provede prijenos istih na poziciju registriranu s izdavateljem. Prijenos neće biti moguć ukoliko je u međuvremenu došlo do realizacije naloga za prodaju na organiziranom tržištu / burzi.


37. Mogu li kupljene vrijednosne papire automatski registrirati s brokerskim društvom posredstvom kojeg sam ih i kupio?

DA. Automatska registracija kupljenih vrijednosnih papira smanjuje vrijeme potrebno za naknadnu prodaju, jer broker ne mora upisivati zahtjev za registraciju, a ulagatelj ga potvrđivati.


38. Kako mogu prodati ili prenijeti vrijednosne papire izvan organiziranog tržišta?

Preknjižbe vrijednosnih papira koje nisu povezane s organiziranim trgovanjem odnose se prvenstveno na stjecanje vrijednosnih papira na temelju zakona, pravnog posla, odluke suda odnosno druge nadležne vlasti, nasljeđivanjem odnosno po drugom valjanom pravnom osnovu.
Isprave i dokumentacija (ugovori, tabularne izjave, sudske presude, rješenja i druge odluke sudova i nadležnih tijela itd.) koje su temelj za preknjižbu odnosno za odgovarajući upis u depozitorij:
1. Obvezno se prilažu u izvorniku ili fotokopiji/prijepisu ovjerenom u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine);
2. Moraju biti sastavljeni na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, u suprotnom moraju biti prevedeni po ovlaštenom sudskom tumaču, osim ako radnici SKDD-a mogu i bez prijevoda sa sigurnošću zaključiti o njihovom sadržaju.
3. Ako je dokumentaciju potpisao punomoćnik, prilaže se i izvornik specijalne punomoći s ovjerenim potpisom opunomoćitelja. Ovjera potpisa nije potrebna kada je punomoć izdana odvjetniku ili javnom bilježniku.
Ako se ovjerava potpis osobe kao zastupnika koje pravne osobe ili javnog tijela, u ovjeri se mora potvrditi da se ta osoba potpisala za tu pravnu osobu ili javno tijelo (čl. 77. st. 7. Zakona o javnom bilježništvu);
4. Ako se ovjerava potpis strane pravne osobe, a nadležno tijelo ne utvrdi da fizička osoba potpisuje dokumentaciju kao ovlaštena osoba/punomoćnik pravne osobe, obvezno se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj fotokopiji izvadak iz odgovarajućeg registra za pravnu osobu, ne stariji od sedam (7) dana prije, do moguće sedam (7) dana poslije, potpisivanja;
5. Ako je posebnim propisom kao uvjet valjanosti pravnog posla propisan poseban oblik za određeni pravni posao koji je temelj preknjižbe, ista dokumentacija mora biti dostavljena u tom obliku (npr. javnobilježnički akt za pravne poslove koje poduzimaju maloljetne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti…);
6. Moraju sadržavati podatak potreban za nedvojbenu identifikaciju ulagatelja. Obvezan podatak za identifikaciju je oznaka računa u SKDD-u i/ili OIB. Ako nije navedena oznaka računa, preknjižba će biti obavljena sa odnosno na osnovni račun ulagatelja.

KUPOPRODAJA

U kupoprodajnom ugovoru ugovorne strane moraju biti točno određene i nedvojbeno identificirane jednako kao i predmet kupoprodaje (točna oznaka vrijednosnog papira, njihov broj i sl.). Kupoprodajna cijena mora biti određena ili odrediva.
Ako je kupoprodajnim ugovorom utvrđeno da će se cijena utvrditi naknadno ili npr. posebnim ugovorom, smatra se da ista nije odrediva.
Ako je uvjet preknjižbe izjava prodavatelja o primitku kupoprodajne cijene, predmetna izjava mora biti dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj fotokopiji s valjano ovjerenim potpisom prodavatelja. Ugovor mora biti potpisan od svih ugovornih strana, dok potpis prodavatelja mora biti valjano ovjeren.

DAROVANJE

U ugovoru o darovanju ugovorne strane moraju biti točno određene i nedvojbeno identificirane jednako kao i predmet darovanja (točna oznaka vrijednosnog papira, njihov broj i sl.). Ugovor mora biti potpisan od svih ugovornih strana, dok potpis darovatelja mora biti valjano ovjeren.

NASLJEĐIVANJE

Rješenje o nasljeđivanju mora biti:
1. dostavljeno u izvorniku ili ovjerenoj fotokopiji s klauzulom pravomoćnosti.
2. ako je rješenje doneseno od nadležnog tijela strane države, isto mora biti priznato od nadležnog suda Republike Hrvatske (priznanje strane odluke), a koja odluka se također dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj fotokopiji s klauzulom pravomoćnosti;
3. ako je rješenjem o nasljeđivanju između nasljednika stvorena suvlasnička zajednica, uz rješenje se mora dostaviti ili sporazum o nositelju zajedničkog računa ili sporazum o razvrgnuću suvlasničke zajednice (broj vrijednosnih papira mora biti raspoređen u cijelim brojevima). Potpisi nasljednika na sporazumu moraju biti valjano ovjereni.

Uz rješenje o nasljeđivanju obvezno se dostavljaju fotokopije dokumenata potrebnih za nedvojbenu identifikaciju nasljednika, te za eventualno otvaranje računa vrijednosnih papira.

OSTALI PRIJENOSI

Prijenos vrijednosnih papira može se obaviti i na temelju:
1. ugovora o prijenosu;
2. ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju;
3. statusnih promjena fizičke osobe (npr. rješenja o oduzimanju poslovne sposobnosti);
4. statusnih promjena pravnih osoba (npr. pripajanje, spajanje, podjela i sl.);
5. specijalne punomoći za raspolaganje vrijednosnim papirima i primicima iz istih;
6. odluka sudskih, državnih, upravnih i drugih nadležnih tijela, te organa izdavatelja;
7. drugih dokumenata koji predstavljaju valjanu pravnu osnovu za preknjižbu vrijednosnih papira.

U ugovoru o prijenosu, ugovorne strane moraju biti točno određene i nedvojbeno identificirane jednako kao i predmet prijenosa (točna oznaka vrijednosnog papira, njihov broj i sl.).
Ugovor mora biti potpisan od svih ugovornih strana, dok potpis prenositelja mora biti valjano ovjeren.
Ugovor o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju mora biti sklopljen u obliku koji je posebnim zakonom propisan kao uvjet njegove valjanosti. Ugovor mora sadržavati podatke potrebne za nedvojbenu identifikaciju primatelja i davatelja uzdržavanja.
Uz ugovor o doživotnom uzdržavanju obvezno se dostavlja i fotokopija smrtnog lista primatelja uzdržavanja.


39. Hoće li mi SKDD poslati potvrdu o plaćenom porezu i prirezu koja mi je potrebna za godišnju poreznu prijavu?

Da. Svim dioničarima kojima je obračunat, obustavljen i uplaćen porez SKDD će početkom sljedeće kalendarske godine otpremiti potvrdu propisanu zakonom koju dioničar može koristiti za potrebe godišnje prijave.


40. Kako mogu ostvariti uvid u podatke o dioničarima nekog dioničkog društva?

PODACI DOSTUPNI JAVNOSTI
SKDD na svojim internetskim stranicama objavljuje i dnevno usklađuje podatke o identitetu vlasnika/nositelja prvih deset računa na kojima je ubilježena najveća količina bilo kojeg vrijednosnog papira i podatke o količini vrijednosnih papira na tim računima u apsolutnim i relativnim pokazateljima.

UVID U PODATKE - IMATELJU NEMATERIJALIZIRANOG VRIJEDNOSNOG PAPIRA
Imatelju nematerijaliziranog vrijednosnog papira dostupni su podaci o ostalim imateljima vrijednosnog papira u skladu s odredbama glave sedme Upute SKDD-a.
Zahtjev za izradu i otpremu izvještaja s podacima iz depozitorija može se naručiti:

 1. online – koristeći besplatnu internetsku uslugu Moj e-račun;
 2. putem naloga DEP-IDE koji se dostavlja poštom ili u Ured za stranke.NAPOMENA:


Odgovori SKDD-a u rubrici "Često postavljana pitanja" isključivo su informativne naravi te su moguća odstupanja u postupanju SKDD-a, kako na temelju izmjena i dopuna odgovarajućih zakona odnosno Pravila i Uputa SKDD-a, tako i na temelju promjena relevantne sudske prakse odnosno prakse i mišljenja nadležnih državnih institucija. Pored gore navedenog, SKDD zadržava pravo, u okvirima dopuštenog, regulirati svoje poslovanje općenito na način koji smatra primjerenim, svrhovitim i opravdanim odnosno u skladu s pravilima struke. Ni u kojem slučaju SKDD ne odgovara za štetu koju netko pretrpi ili nanese trećoj osobi pouzdajući se u podatke i odgovore dane u rubrici "Često postavljana pitanja".