Pretraživanje    Ispis   English

Izravno članstvo

Članovi depozitorija mogu biti izravni članovi, u kojem slučaju imaju izravan pristup sustavu SKDD-a ili neizravni članovi, koji nemaju izravan pristup sustavu SKDD-a.


Član depozitorija koji ima izravan pristup informacijskom sustavu ima uvid u sljedeće zapise:

 • o članovima sudionicima - osnovni podaci za kontakt;
 • o ostalim članovima depozitorija - uz osnovne podatke za kontakt sadrže i podatke o djelatnosti člana depozitorija, temeljnom kapitalu i slično;
 • o vrijednosnim papirima upisanima u depozitorij - sadrže osnovne informacije o vrijednosnom papiru, njegovoj oznaci, ISIN-u, količini izdanih vrijednosnih papira i slično;
 • o vlasnicima/nositeljima računa s ubilježenim vrijednosnim papirima kojih je taj član depozitorija izdavatelj;
 • pregled transakcija po vlasnicima/nositeljima računa za vrijednosne papire kojih je taj član izdavatelj - uključuje vrstu preknjižbe i količinu vrijednosnih papira koja je bila predmet preknjižbe;
 • o opunomoćenicima koji ostvaruju pravo glasa za vlasnika/nositelja računa iz vrijednosnih papira kojih je izdavatelj;
 • evidenciju isprava vrijednosnih papira kojih je izdavatelj, a koji nisu dematerijalizirani;
 • teretima na vrijednosnim papirima kojih je Izdavatelj;
 • pozicije na svom trezorskom računu;
 • informacije o korporativnim akcijama svih članova depozitorija nakon javne objave akcije;
 • obračun po korporativnim akcijama koje se na njega odnose;
 • stanje na njegovim novčanim računima.


Izdavatelju nisu dostupni podaci o pozicijama vrijednosnih papira drugih izdavatelja, teretima na vrijednosnim papirima drugih Izdavatelja, kao ni evidencija isprava drugih Izdavatelja.

Ako izdavatelj nema izravni pristup, podaci mu se otpremaju u obliku izvještaja prema odredbama Glave pete Upute SKDD-a.


Izravni član depozitorija može u sustavu SKDD-a obaviti sljedeće upise/preknjižbe:

 • predbilježbu upisa ulagatelja;
 • upise koji se odnose na promjenu statusa isprava i dematerijalizaciju;
 • preknjižbe koje nisu povezane s organiziranim trgovanjem ili s kupoprodajom (nasljeđivanje i promjene statusa otplaćenih i neotplaćenih dionica, odnosno sklapanje i raskid ugovora s obročnom otplatom);
 • upis i prestanak tereta (založno pravo, fiducij);
 • upis opunomoćenika koji ostvaruje pravo glasa, ako je isti već upisan u depozitorij kao vlasnik/nositelj računa;
 • promjena datuma do kada vrijedi punomoć koja se odnosi na pravo glasa;
 • registracija računa s izdavateljem ako je to potrebno za provođenje nekih od gore navedenih upisa;
 • odvajanje glavnice i anuiteta.


Upisi se mogu odnositi samo na vrijednosne papire izdavatelja i na pozicije registrirane s izdavateljem.


Član depozitorija može aktivirati uslugu izravnog članstva putem naloga DEP-IZD.


Izravni član pristupa informacijskom sustavu SKDD-a putem VPN klijenta, a prema UPUTAMA ZA SPAJANJE ČLANA NA INFORMACIJSKI SUSTAV SKDD-a.