Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Operativne obavijesti

TUBS D.D. - Preračunavanje temeljnog kapitala

U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon) te provedenog upisa u sudskom registru Trgovačkog suda, obavještavamo vas da će Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje u tekstu: SKDD) 22.04.2024. godine za društvo TUBS D.D., OIB:57303133523 (dalje u tekstu: Društvo) upisati promjenu temeljnog kapitala. Temeljni kapital Društva preračunat je s iznosa od 13.726.000,00 HRK na iznos od 1.821.753,27 EUR. Pojedinačni nominalni iznos redovne dionice oznake TUBS-R-A preračunat je s iznosa od 400,00 HRK na iznos od 53,09 EUR. Temeljni kapital Društva smanjen je s iznosa od 1.821.753,27 EUR za iznos od 3.058,27 EUR na iznos od 1.818.695,00 EUR smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica oznake TUBS-R-A s iznosa od 53,09 EUR za iznos od 0,09 EUR na iznos od 53,00 EUR. Nakon provedenog, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosit će 1.818.695,00 EUR i bit će podijeljen na 34.315 redovnih dionica oznake TUBS-R-A nominalnog iznosa 53,00 EUR.

INTERKAPITAL d.d. - uključivanje obveznica

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva i Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje u tekstu: SKDD), Uprava SKDD-a je na 34. sjednici održanoj 16. travnja 2024. godine donijela, Odluku o uključivanju obveznica društva INTERKAPITAL d.d. u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire 1. Obveznice društva INTERKAPITAL d.d., Zagreb, OIB 91995585043 ISIN: HRITKPO264A7 OZNAKE: ITKP-O-264A u iznosu od 3.750.000,00 EUR uključuju se 16. travnja 2024. godine u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire s datumom dospijeća 16. travnja 2026. godine. Prvi dan za koji se namira obavlja u SKDD-u je 16. travnja 2024. godine. 2. Zadužuje se Sektor operativnih i pravnih poslova da prati primjenu ove Odluke te u slučajevima iz članka 133. Pravila SKDD-a predloži Upravi donošenje odgovarajuće odluke. 3. SKDD će u skladu s Pravilima SKDD-a o uključivanju nematerijaliziranih vrijednosnih papira u usluge SKDD-a izvijestiti izdavatelja vrijednosnog papira iz članka 1. ove Odluke, Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, Zagrebačku burzu d.d. i članove sudionike. 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Clearstream Banking S.A. - primitak u članstvo

Na temelju Statuta i Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje u tekstu: SKDD), Uprava SKDD-a je na 34. sjednici održanoj 16. travnja 2024. godine donijela, Odluku o primitku u članstvo I. Clearstream Banking S.A., sa sjedištem u Luxembourgu, 42 Avenue J. F. Kennedy L-2967, Luksemburg, OIB: 93756040747, prima se u članstvo SKDD-a kao član sudionik - skrbnik (S), oznake CBL-S i kao član sudionik novčanog tržišta (M), oznake CBL-M. II. Clearstream Banking S.A. ima pravo od 17. travnja 2024. godine koristiti usluge SKDD-a kao član sudionik – skrbnik (CBL-S) i kao član - sudionik novčanog tržišta (CBL-M), u skladu s važećim Pravilima i Uputom SKDD-a. III. SKDD će u skladu s člankom 20. Upute SKDD-a sklopiti ugovor o članstvu s Clearstream Banking S.A. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Obrazloženje SKDD je 25. ožujka 2024. godine zaprimio formalni zahtjev društva Clearstream Banking S.A. sa sjedištem u Luxembourgu, 42 Avenue J. F. Kennedy L-2967, Luksemburg, OIB: 93756040747 za korištenjem usluga SKDD-a kao član sudionik – skrbnik i kao član sudionik novčanog tržišta. Uvidom u zahtjev, priloge i mišljenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u vezi primitka u članstvo ovog podnositelja zahtjeva i to u odnosu na odobrenje za obavljanje djelatnosti koje su povezane s korištenjem usluga poravnanja i namire na koje se odnosi zahtjev te članstvo u sustavu za zaštitu ulagatelja, utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za primitak u članstvo, slijedom čega je na temelju članka 16. Pravila i na temelju odredbi Operativnih pravila rada SKDD-a kojim se uređuje primitak u članstvo za članove sudionike – skrbnike i sudionike novčanog tržišta, odlučeno kao u izreci ove odluke.

HOTELI ZADAR d.d. – KONKURENTSKA PONUDA ZA KUPNJU

-15.4.2024. godine u informacijskom sustavu SKDD-a otvorena je javna ponuda za kupnju vlastitih dionica društva HOTELI ZADAR d.d. (HZDZ -I) - Ponuditelj je HOTELI ZADAR d.d., OIB: 40699482950 - Ponuda za otplaćene dionice oznake HZDZ-R-A upisana je pod brojem 29437 - Ponuditelj ne snosi troškove ovjere potpisa niti eventualno potrebne troškove solemnizacije i/ili javnobilježničkog akta - Ponuđena cijena po dionici oznake HZDZ-R-A iznosi 50,00 EUR - Tekst ponude za kupnju poslan je dioničarima uz Obavijest o objavi ponude za kupnju dionica i Nalog KA-POK - Ponuda za kupnju traje od 15.4.2024. do 15.5.2024. - Predviđeni rok za isplatu je 21.5.2024.

SNH GAMA d.d. – promjena broja dionica

Poštovani, na temelju Upute i Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD) i upisa u sudskom registru koji je proveden na temelju rješenja br. Tt-24/14609-2 koje je 9. travnja 2024. donio Trgovački sud u Zagrebu, obavještavamo vas da je SKDD 15. travnja 2024. godine u svom informacijskom sustavu proveo upis promjene broja dionica društva SNH GAMA d.d., Zagreb, OIB 39100744039 (dalje u tekstu: Društvo). Na Glavnoj skupštini održanoj 14. ožujka 2024. godine, Društvo je donijelo odluku o povlačenju vlastitih dionica oznake GAMA-R-C bez smanjenja temeljnog kapitala s količine od 258.671 za količinu od 21 na količinu od 258.650 dionica bez nominalnog iznosa. Nakon provedenog upisa povlačenja vlastitih dionica, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosi 4.152.894,00 EUR i podijeljen je na 258.650 redovnih dionica oznake GAMA-R-C bez nominalnog iznosa.

MARILA Lučko d.o.o. - uključenje obveznica

Na temelju Statuta i Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje u tekstu: SKDD), Uprava SKDD-a je na 32. sjednici održanoj 12. travnja 2024. godine donijela, Odluku o primitku u članstvo i uključenju obveznica u Usluge depozitorija i Usluge poravnanja i namire 1. Društvo MARILA Lučko d.o.o., Ventilatorska cesta 8 A, Lučko, OIB: 74697520098, prima se 12. travnja 2024. godine u članstvo SKDD-a te stječe status izdavatelja oznake MALU-I (dalje: izdavatelj). 2. Obveznice izdavatelja u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 EUR ISIN: HRMALUO264A4 oznaka: MALU-O-264A s dospijećem 12. travnja 2026. godine, uključuju se 12. travnja 2024. godine u Usluge depozitorija i Usluge poravnanja i namire SKDD-a. 3. Prvi dan namire u SKDD-u je 12. travnja 2024. godine. 4. Zadužuje se Sektor operativnih i pravnih poslova da prati primjenu ove Odluke te u skladu s čl. 132. Pravila SKDD-a predloži Upravi donošenje odluke. 5. SKDD će u skladu s Pravilima SKDD-a o uključivanju obveznica u usluge SKDD-a izvijestiti izdavatelja vrijednosnog papira iz točke 1. ove Odluke, Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, Zagrebačku burzu d.d. i članove sudionike. O b r a z l o ž e n j e Izdavatelj je podnio zahtjev za primitak u članstvo i uključenje vrijednosnih papira u Usluge SKDD-a. Ocjenom zahtjeva i priloženih isprava utvrđeno je da izdavatelj ispunjava uvjete za članstvo te da su ispunjeni uvjeti za uključenje vrijednosnih papira izdavatelja u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire stoga je na temelju članka 83. i 107. Pravila odlučeno kao u izreci ove odluke.

APS REO SUNRISE D.D. - preračunavanje temeljnog kapitala

U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon) te provedenog upisa u sudskom registru Trgovačkog suda, obavještavamo vas da će Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje u tekstu: SKDD) 15.04.2024. godine za društvo APS REO SUNRISE D.D., OIB:64957821332 (dalje u tekstu: Društvo) upisati promjenu temeljnog kapitala. Društvo je upisalo zamjenu dionica oznake APSA-R-A i APSA-P-A s nominalnim iznosom za dionice bez nominalnog iznosa. Temeljni kapital Društva preračunat je s iznosa od 200.000,00 HRK na iznos od 26.544,56 EUR. Temeljni kapital Društva smanjen je s iznosa od 26.544,56 EUR za iznos od 544,56 EUR na iznos od 26.000,00 EUR. Nakon provedenog, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosit će 26.000,00 EUR i bit će podijeljen na 10.000 redovnih dionica oznake APSA-R-A i 10.000 povlaštenih dionica oznake APSA-P-A bez nominalnog iznosa.
Starije obavijesti

SDA WEB Portal