Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Operativne obavijesti

TEMPO d.d. u stečaju - isključenje

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: Pravila i Statut SKDD-a), Uprava SKDD-a na 4. sjednici održanoj 23. siječnja 2020. godine donosi O d l u k u o isključenju iz članstva izdavatelja TEMPO d.d. u stečaju 1. Izdavatelj TEMPO dioničko društvo za graditeljstvo u stečaju, Zagreb, OIB 16001962270, će biti 28. siječnja 2020. godine isključen iz članstva kao član depozitorija te će biti upisan prestanak vrijednosnog papira ISIN: HRTMPORA0001 oznake: TMPO-R-A CFI: ESVUFR O b r a z l o ž e n j e Uvidom u sudski registar utvrđeno je da je društvo TEMPO d.d. u stečaju, Zagreb, OIB 16001962270, brisan iz sudskog registra. Slijedom navedenoga na temelju čl. 40. Pravila SKDD-a ispunjeni su uvjeti za trajno isključenje izdavatelja iz članstva.

RESALTA d.o.o. - uključenje obveznica

Na temelju Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD) te članka 60. i 96. Pravila SKDD-a, Uprava SKDD-a je na 4. sjednici održanoj 23. siječnja 2020. godine donijela, Odluku o uključivanju obveznica društva RESALTA d.o.o. u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire 1. Obveznice društva RESALTA d.o.o., Zagreb, OIB 05240563443 ISIN: HRRSLTO29CE1 OZNAKE: RSLT-O-29CE CFI: DBFSTR u iznosu od 1.100.000,00 EUR uključuju se 23. siječnja 2020. godine u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire s datumom dospijeća 31. prosinca 2029. godine. Prvi dan trgovanja za koji se namira obavlja u SKDD-u je 23. siječnja 2020. 2. Zadužuje se Sektor operativnih i pravnih poslova da prati primjenu ove Odluke te u slučajevima iz članka 73. Pravila SKDD-a predloži Upravi donošenje odgovarajuće odluke. 3. SKDD će u skladu s člankom 97. Pravila SKDD-a o uključivanju nematerijaliziranih vrijednosnih papira u usluge SKDD-a izvijestiti izdavatelja vrijednosnog papira iz članka 1. ove Odluke i članove sudionike. 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

MIRNA d.d. - obavijest o povećanju temeljnog kapitala

Poštovani, u skladu s člankom 89. a u svezi s člankom 90. st. 2. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) i Rješenjem br. Tt-19/5620-7 koje je 27. prosinca 2019. godine donio Trgovački sud u Pazinu, obavještavamo vas da je SKDD 21. siječnja 2020. godine za društvo MIRNA d.d., Rovinj, OIB 15761637292 (dalje u tekstu: Društvo) proveo korporativnu akciju povećanja temeljnog kapitala. Na Glavnoj skupštini održanoj 15. studenoga 2019. godine, Društvo je donijelo odluku o povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 3.680.400,00 HRK za iznos od 40.000.000,00 HRK na iznos od 43.680.400,00 HRK, izdanjem 4.000.000 redovnih dionica oznake MRNA-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK. Temeljni kapital Društva nakon provedenog povećanja iznosi 43.680.400,00 HRK i podijeljen je na 4.368.040 redovnih dionica oznake MRNA-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK.

INŽENJERSKI BIRO d.d. – promjena datuma vezanog za glavnu skupštinu

Obavještavamo vas da je izdavatelj društvo INŽENJERSKI BIRO d.d. obavijestilo SKDD d.d. o promjeni datuma utvrđivanja popisa imatelja prava za sudjelovanje na glavnoj skupštini i promjeni datuma održavanja glavne skupštine. Naznačeni datum utvrđivanja popisa imatelja prava koji glasi „18.12.2019.“ mijenja se i izmijenjen glasi „20.1.2020.“. Naznačeni datum održavanja glavne skupštine koji glasi „20.1.2020.“ mijenja se i izmijenjen glasi „21.1.2020.“. Slijedom navedenoga za vrijednosne papire oznake INBR-R-A ispravljena je korporativna akcija KA: 23955.

COLAS HRVATSKA d.d. – smanjenje temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznosa

Na temelju članka 89., a u svezi s člankom 90. st. 2. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., članka 559. Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) i rješenja br. Tt-19/3741-2 koje je 23. prosinca 2019. godine donio Trgovački sud u Varaždinu na temelju kojeg je proveden upis u sudskom registru, obavještavamo vas da je SKDD 20. siječnja 2020. godine u svom informacijskom sustavu proveo upis smanjenja temeljnog kapitala društva COLAS HRVATSKA d.d., Varaždin, OIB 58701507957 (dalje u tekstu: Društvo). Na Glavnoj skupštini održanoj 9. prosinca 2019. godine Društvo je donijelo odluku o smanjenju temeljnog kapitala s iznosa od 229.450.000,00 HRK za iznos od 82.602.000,00 HRK na iznos od 146.848.000,00 HRK, smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica na ime oznake CSVZ-R-A s iznosa od 2.500,00 HRK za iznos od 900,00 HRK na iznos od 1.600,00 HRK. Nakon provedenog smanjenja, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosi 146.848.000,00 HRK i podijeljen je na 91.780 redovnih dionica oznake CSVZ-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 1.600,00 HRK.

MODRA ŠPILJA d.d. - promjena

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Uprava SKDD-a na 3. sjednici održanoj 20. siječnja 2020. godine donosi O d l u k u o promjeni vrste namire za transakcije dionicama izdavatelja MODRA ŠPILJA d.d. 1. Određuje se 20. siječnja 2020. godine kao zadnji dan (dan T) na koji se u SKDD-u razvrstavaju u postupak isključivo pojedinačne namire transakcija dionicama ISIN: HRMDSPRA0005 oznaka: MDSP-R-A CFI: ESVUFR člana depozitorija MODRA ŠPILJA dioničko društvo za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i trgovinu, Komiža, OIB 30953977438, te se od 21. siječnja 2020. godine iste razvrstavaju u postupak ugovorne i pojedinačne namire. 2. Za transakcije navedenim dionicama koje su od ranije razvrstane u isključivo pojedinačnu namiru, a za koje na T+3 nije nastupio predviđeni dan namire, mijenja se vrsta namire iz isključivo pojedinačne u ugovornu i pojedinačnu namiru. 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. O b r a z l o ž e n j e Odlukom br. Tt-20/123-2 koju je 14. siječnja 2020. donio Trgovački sud u Splitu, zaključen je stečajni postupak nad izdavateljem MODRA ŠPILJA d.d. te društvo nastavlja s poslovanjem. Slijedom navedenoga, a na temelju čl. 109. i 110. Pravila SKDD-a odlučeno je kao u izreci.

TEMPO d.d.. - promjena

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Uprava SKDD-a na 3. sjednici održanoj 20. siječnja 2020. godine donosi: O d l u k u o suspenziji izdavatelja TEMPO d.d. u stečaju 1. Izdavatelj TEMPO dioničko društvo za graditeljstvo u stečaju, Zagreb, OIB 16001962270, 23. siječnja 2020. godine suspendira se iz članstva kao član depozitorija te se vrijednosni papiri ISIN: HRTMPORA0001 oznake: TMPO-R-A CFI: ESVUFR suspendiraju iz usluga depozitorija te usluga poravnanja i namire. 2. Određuje se 20. siječnja 2020. godine kao zadnji dan za koji se u SKDD-u zaprimaju trgovanja s tržišta vrijednosnim papirom: ISIN: HRTMPORA0001 oznake: TMPO-R-A CFI: ESVUFR 3. Suspenzija se određuje do upisa brisanja izdavatelja iz sudskog registra Trgovačkog suda, nakon čega će isti biti isključen iz članstva kao član depozitorija. O b r a z l o ž e n j e Trgovački sud u Zagrebu je 30. prosinca 2019. godine donio rješenje broj St-2050/2013 kojim je zaključen stečajni postupak nad društvom TEMPO d.d. u stečaju, Zagreb, OIB 16001962270 stoga je odlučeno kao u izreci ove Odluke.
Starije obavijesti

SDA WEB Portal