Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Operativne obavijesti

JGL d.d. - povećanje temeljnog kapitala

Poštovani, u skladu s člankom 89. a u svezi s člankom 90. st. 2. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) i Rješenjem br. Tt-19/5199-2 koje je 25. rujna 2019. godine donio Trgovački sud u Rijeci, obavještavamo vas da je SKDD 8. studenoga 2019. godine za društvo JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d., Rijeka, Svilno 20, OIB 20950636972 (dalje u tekstu: Društvo) proveo korporativnu akciju povećanja temeljnog kapitala. U skladu s odlukom Upravnog odbora od 6. svibnja 2019. godine, povećan je temeljni kapital s iznosa od 118.472.000,00 HRK za iznos od 783.000,00 HRK na iznos od 119.255.000,00 HRK izdanjem 7.830 redovnih dionica oznake JDGL-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 HRK. Temeljni kapital Društva nakon provedenog povećanja iznosi 119.255.000,00 HRK i podijeljen je na 1.192.550 redovnih dionica oznake JDGL-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 HRK.

SZAIF d.d. – JAVNA PONUDA ZA PREUZIMANJE

7.11.2019. godine u informacijski sustav SKDD-a upisana je i otvorena javna ponuda za preuzimanje društva SZAIF d.d., Zagreb, OIB 06371858079 (SLPF-I). - Ponuditelj je AUCTOR HOLDING a.s., Karlin, 186 00 Prag 8, Republika Češka, OIB 28660258159 - Ponuditelj djeluje zajednički sa sljedećim osobama: • Auctor d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, OIB: 19203050598 • Lipa-promet d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, OIB: 68492183646 - Ponuda za otplaćene dionice oznake SLPF-R-A upisana je pod brojem preuzimanja 23853 - Ponuditelj snosi troškove ovjere potpisa dioničara na KA-POP nalogu - Ponuđena cijena za dionice iznosi 18,11 HRK. - Tekst ponude za preuzimanje objavljen je u Narodnim novinama br. 106/19 od 6.11.2019. i na stranicama Zagrebačke burze d.d. 4.11.2019. - Ponuda za preuzimanje traje 28 dana od dana kasnije objave. Ako posljednji dan roka pada u subotu, nedjelju, državni blagdan ili u neki drugi dan kada SKDD ne radi, rok istječe istekom prvog sljedećeg radnog dana.

Croatia Banka d.d. - prestanak pružanja usluga članu sudioniku - brokeru

Na temelju Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD), Uprava SKDD-a na svojoj 86. sjednici održanoj 7. studenoga 2019. godine, donosi O d l u k u o prestanku pružanja usluga članu sudioniku - brokeru I. Croatia Banka d.d., Zagreb, OIB 32247795989 (oznaka člana sudionika CRBA-B) od 8. studenoga 2019., neće koristiti usluge koje SKDD pruža članu sudioniku - brokeru. II. Croatia Banka d.d. je dužna ispuniti sve obveze koje su nastale do trenutka prestanka korištenja usluga člana sudionika – brokera, u skladu s važećim Pravilima i Uputom SKDD-a. III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. O b r a z l o ž e n j e SKDD je 28. listopada 2019. godine zaprimio zahtjev društva Croatia Banka d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB 32247795989 (dalje: član sudionik), za prestankom korištenja usluga koje joj SKDD pruža kao članu sudioniku – brokeru (B). Uprava SKDD-a je zahtjev člana sudionika ocijenila osnovanim te je na temelju odredbi iz čl. 42. st. 5. Upute SKDD-a odlučila kao u izreci ove odluke.

IZGRADNJA d.d. – smanjenje temeljnog kapitala

Poštovani, U skladu s člankom 89. a u svezi s člankom 90. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) i Rješenjem br. Tt-19/2925-2 koje je 2. rujna 2019. godine donio Trgovački sud u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, a koje je provedeno u sudskom registru, obavještavamo vas da je SKDD 4. studenoga 2019. godine u odnosu na društvo IZGRADNJA d.d., Šibenik, OIB 44686383865, (dalje u tekstu: Društvo) u informacijskom sustavu SKDD-a proveo upis pojednostavnjenog smanjenja temeljnog kapitala. Na Glavnoj skupštini održanoj 7. lipnja 2019. godine, Društvo je donijelo odluku o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala. Slijedom navedenoga temeljni kapital Društva je smanjen s iznosa od 13.911.040,00 HRK za iznos od 4.213.420,00 HRK na iznos od 9.697.620,00 HRK. Nakon provedenog smanjenja u sustavu SKDD-a, temeljni kapital Društva iznosi 9.697.620,00 HRK i podijeljen je na 66.147 redovnih dionica na ime oznake IZGR-R-A bez nominalne vrijednosti. S poštovanjem,

EUROPLANTAŽE d.d. – povećanje temeljnog kapitala konverzijom vrijednosnica

Poštovani, na temelju čl. 690. i čl. 691. Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i rješenja br. Tt-19/4924-4 koje je 26. rujna 2019. godine donio Trgovački sud u Osijeku, a koje je provedeno u sudskom registru, obavještavamo vas da će SKDD 6. studenoga 2019. godine za društvo EUROPLANTŽE d.d. OIB: 59170148274 u svom informacijskom sustavu provesti korporativnu akciju povećanja temeljnog kapitala konverzijom vrijednosnice oznake EPLT-O-198E u povlaštene dionice oznake EPLT-P-A. Društvo je na Glavnoj skupštini održanoj 9. kolovoza 2019. godine donijelo odluku o povećanju temeljnog kapitala konverzijom obveznica oznake EPLT-O-198E u povlaštene dionice oznake EPLT-P-A. Konverzija vrijednosnice provest će se prema omjeru zamjene 10:1 na način da će 400.000 obveznica oznake EPLT-O-198E, ISIN: HREPLTO198E2, biti konvertirano u 40.000 povlaštenih dionica oznake EPLT-P-A, ISIN: HREPLTPA0006 pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 HRK. Temeljni kapital Društva povećat će se s iznosa od 44.581.280,00 HRK za iznos 400.000,00 HRK na iznos od 44.981.280,00 HRK. Zadnji dan namire postojećih 400.000 obveznica oznake EPLT-O-198E u informacijskom sustavu SKDD-a je 5. studenoga 2019. godine. Prvi dan namire sa 40.000 konvertiranih dionica oznake EPLT-P-A u informacijskom sustavu SKDD-a je 6. studenoga 2019. godine. Nakon provedbe korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala konverzijom vrijednosnica u usluge depozitorija te poravnanja i namire SKDD-a bit će uključeno 2.177.040 povlaštenih dionica oznake EPLT-P-A, ISIN: HREPLTPA0006, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK i 2.321.088 redovnih dionica oznake: EPLT-R-A, ISIN: HREPLTRA0004, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK.

VODOPRIVREDA SISAK d.d. - provedena isplata dividende

Obavještavamo vas da je Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje SKDD) 30.10.2019. godine provelo isplatu dividende u novcu dioničarima izdavatelja VODOPRIVREDA SISAK d.d. Pravo na isplatu dividende ostvarili su dioničari na čijim su računima u SKDD-u 26.6.2019. godine bile upisane dionice oznake VDPS-R-A. Bruto iznos za isplatu iznosio je 7,31 HRK po dionici. Prilikom isplate dividende obračunat je, obustavljen i isplaćen porez i prirez, a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak. Dioničarima kojima je obračunat, obustavljen i uplaćen porez SKDD će početkom sljedeće kalendarske godine otpremiti potvrdu propisanu zakonom koju dioničar može koristiti za potrebe godišnje prijave poreza. UPUTA DIONIČARIMA ZA UPIS PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE Ako očekujete isplatu dividende, a niste sigurni imate li u depozitoriju SKDD-a upisan ispravan račun za isplatu ili podatke o adresi oporezivanja, upućujemo vas na našu internetsku stranicu te besplatnu online uslugu Moj e-račun, kao najjednostavniji i najbrži način na koji podatke možete provjeriti/upisati/promijeniti: PROVJERA UPISANIH PODATAKA: Korištenjem usluge <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:101:::NO:RP,101:G_TT:1">Moj e-račun</a> možete provjeriti svoje podatke: račun za isplatu, adresu oporezivanja, dopisnu adresu, pregled isplaćenih/neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, stanje na računu, pregled promjena po računu,... PROMJENA UPISANIH PODATAKA: RAČUN ZA ISPLATU: Dioničari koji nemaju upisan vlastiti račun za isplatu u SKDD-u, podatak o računu za isplatu mogu izravno <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:980:::NO::P980_ULAGATELJI:0">sami upisati</a> preko naše internetske stranice. ADRESA OPOREZIVANJA: Dioničari koji nemaju upisane ispravne podatke o adresi oporezivanja, istu mogu izravno <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:101:::NO:RP,101:G_TT:1">sami upisati</a> prijavom na Moj e-račun. Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ako još uvijek nemate uključenu uslugu Moj e-račun, pozivamo vas da ju odmah <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:17:::NO:RP:P17_OK,G_TT:1,1">uključite</a>, u samo nekoliko koraka.

KAMENOLOM GRADAC d.d. - isključenje iz članstva

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: Pravila i Statut SKDD-a), Uprava SKDD-a na 84. sjednici održanoj 30. listopada 2019. godine donosi O d l u k u o isključenju iz članstva izdavatelja KAMENOLOM GRADAC d.d. u stečaju 1. Izdavatelj KAMENOLOM GRADAC, dioničko društvo za proizvodnju kamena u stečaju, Gradac Našički, OIB 31674999329, će biti 5. studenoga 2019. godine isključen iz članstva kao član depozitorija te će biti upisan prestanak vrijednosnog papira ISIN: HRKAGARA0001 oznake: KAGA-R-A CFI: ESVUFR O b r a z l o ž e n j e Uvidom u sudski registar utvrđeno je da je društvo KAMENOLOM GRADAC d.d. u stečaju, Gradac Našički, OIB 31674999329, brisan iz sudskog registra. Slijedom navedenoga na temelju čl. 40. Pravila SKDD-a ispunjeni su uvjeti za trajno isključenje izdavatelja iz članstva.
Starije obavijesti

SDA WEB Portal