Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Operativne obavijesti

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. - povećanje temeljnog kapitala

Poštovani, u skladu s člankom 89. a u svezi s člankom 90. st. 2. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD) i rješenjem br. Tt-21/331-2 Trgovačkog suda u Bjelovaru koje je 4. veljače 2021. godine provedeno u Sudskom registru, obavještavamo vas da je SKDD 3. ožujka 2021. godine za društvo VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., Daruvar, OIB 87991068807 (dalje u tekstu: Društvo) proveo korporativnu akciju povećanja temeljnog kapitala. Na Glavnoj skupštini održanoj 14. prosinca 2020. godine, Društvo je donijelo odluku o povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 12.186.000,00 HRK za iznos od 3.000.000,00 HRK na iznos od 15.186.000,00 HRK izdanjem 15.000 redovnih dionica oznake VPDR-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 200,00 HRK. Temeljni kapital Društva nakon provedenog povećanja iznosi 15.186.000,00 HRK i podijeljen je na 75.930 redovnih dionica oznake VPDR-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 200,00 HRK.

GP DUBROVNIK d.d. u stečaju - isključenje

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničko društvo (dalje: SKDD) i Statuta SKDD-a, Uprava SKDD-a na 21. sjednici održanoj 1. ožujka 2021. godine donosi O d l u k u o isključenju iz članstva izdavatelja GP DUBROVNIK d.d. u stečaju 1. Izdavatelj GP DUBROVNIK d.d. u stečaju, Dubrovnik, OIB 03999116831, će biti 4. ožujka 2021. godine isključen iz članstva kao član depozitorija te će biti upisan prestanak vrijednosnog papira ISIN: HRGPDURA0009 oznake: GPDU-R-A CFI: ESVUFR O b r a z l o ž e n j e Uvidom u sudski registar utvrđeno je da je društvo GP DUBROVNIK d.d. u stečaju, Dubrovnik, Điva Natali 7, OIB 03999116831, brisan iz sudskog registra. Slijedom navedenoga na temelju čl. 40. Pravila SKDD-a ispunjeni su uvjeti za trajno isključenje izdavatelja iz članstva.

DUKAT d.d. - promjena vrste namire

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD) i Statuta SKDD-a, Uprava SKDD-a na 21. sjednici održanoj 1. ožujka 2021. godine donosi O d l u k u o promjeni vrste namire za transakcije dionicama izdavatelja DUKAT d.d. Određuje se 1. ožujka 2021. godine kao zadnji dan na koji se u SKDD-u razvrstavaju u postupak ugovorne namire transakcije dionicama ISIN: HRLURARA0003 oznaka: LURA-R-A izdavatelja DUKAT mliječna industrija dioničko društvo, Zagreb, OIB 25457712630, te se od 2. ožujka 2021. godine iste razvrstavaju u postupak pojedinačne namire. Za transakcije navedenim dionicama koje su od ranije razvrstane u ugovornu namiru, a za koje na T+3 nije nastupio predviđeni dan namire, mijenja se vrsta namire iz ugovorne u pojedinačnu. Razvrstavanje transakcija u postupak pojedinačne namire traje do izvršenja korporativne akcije prijenosa dionica manjinskih dioničara. O b r a z l o ž e n j e Društvo DUKAT d.d. je 18. veljače 2021. godine na održanoj Glavnoj skupštini donijelo odluku o prijenosu dionica manjinskih dioničara na glavnog dioničara B.S.A. International S.A., OIB 04147642024. Budući da se zbog provedbe korporativne akcije, prijenos dionica manjinskih dioničara, transakcije vrijednosnim papirima člana depozitorija smatraju visokorizičnim transakcijama koje ne ispunjavaju uvjete za razvrstavanje u ugovornu namiru, u skladu čl. 109. i 110. Pravila SKDD-a odlučeno je kao u izreci.

JADRANKAMEN d.d. u stečaju -uključivanje

Na temelju Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD) te članka 60., 96. i 97. Pravila SKDD-a, Uprava SKDD-a je na 20. sjednici održanoj 25. veljače 2021. donijela Odluku o uključivanju redovnih dionica na ime društva JADRANKAMEN d.d. u stečaju u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire 1. Redovne dionice na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 1.000,00 HRK, društva JADRANKAMEN d.d. u stečaju, Pučišća , OIB 97012789464 ISIN: HRJDKMRB0000 oznake: JDKM-R-B CFI: ESVUFR uključuju se 2. ožujka 2021. u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire. 2. Zadužuje se Sektor operativnih i pravnih poslova da prati primjenu ove Odluke te u slučajevima iz članka 73. Pravila SKDD-a predloži Upravi donošenje odgovarajuće odluke. 3. SKDD će u skladu s člankom 97. Pravila SKDD-a o uključivanju nematerijaliziranih vrijednosnih papira u usluge SKDD-a izvijestiti izdavatelja vrijednosnog papira iz članka 1. ove Odluke i članove sudionike.

PISMORAD d.d. - prestanak članstva

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničko društvo (dalje: Pravila) i Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničko društvo (dalje: SKDD), Uprava SKDD-a na 20. sjednici održanoj 25. veljače 2021. godine donosi O d l u k u o prestanku članstva i povlačenju vrijednosnog papira izdavatelja PISMORAD d.d. 1. Izdavatelj PISMORAD d.d., Zagreb, OIB 33260306505 2. ožujka 2021. godine prestaje biti član SKDD d.d. te će istog dana iz usluga Depozitorija i usluga Poravnanja i namire biti isključeni vrijednosni papiri: ISIN: HRPSMRRA0009 oznake: PSMR-R-A 2. Zadnji dan namire vrijednosnih papira oznake ISIN: HRPSMRRA0009 oznake: PSMR-R-A u informacijskom sustavu SKDD-a je 1. ožujka 2021. 3. U slučaju postojanja nenamirenih transakcija ili zbog drugog opravdanog razloga, SKDD zadržava pravo prolongiranja datuma prestanka vrijednosnog papira izdavatelja. O b r a z l o ž e n j e Uvidom u izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, utvrđeno je da je u odnosu na društvo PISMORAD d.d., Zagreb, OIB 33260306505 (dalje: društvo), u sudski registar upisana odluka o preoblikovanju društva u društvo s ograničenom odgovornošću koja je donesena na Glavnoj skupštini društva održanoj 18. prosinca 2020. Slijedom navedenoga u skladu s odredbama iz čl. 39., čl. 40., čl. 93. i čl. 94. Pravila i odredbama iz čl. 709. Upute SKDD-a odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

UTENZILIJA d.d. - prestanak članstva

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničko društvo (dalje: Pravila) i Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničko društvo (dalje: SKDD), Uprava SKDD-a na 20. sjednici održanoj 25. veljače 2021. godine donosi O d l u k u o prestanku članstva i povlačenju vrijednosnog papira izdavatelja UTENZILIJA d.d. 1. Izdavatelj UTENZILIJA d.d., Zagreb, OIB 96082313900 2. ožujka 2021. godine prestaje biti član SKDD d.d. te će istog dana iz usluga Depozitorija i usluga Poravnanja i namire biti isključeni vrijednosni papiri: ISIN: HRUTENRA0005 oznake: UTEN-R-A 2. Zadnji dan namire vrijednosnih papira oznake ISIN: HRUTENRA0005 oznake: UTEN-R-A u informacijskom sustavu SKDD-a je 1. ožujka 2021 3. U slučaju postojanja nenamirenih transakcija ili zbog drugog opravdanog razloga, SKDD zadržava pravo prolongiranja datuma prestanka vrijednosnog papira izdavatelja. O b r a z l o ž e n j e Uvidom u izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, utvrđeno je da je u odnosu na društvo UTENZILIJA d.d., Zagreb, OIB 96082313900 (dalje: društvo), u sudski registar upisana odluka o preoblikovanju društva u društvo s ograničenom odgovornošću koja je donesena na Glavnoj skupštini društva održanoj 23. prosinca 2020. Slijedom navedenoga u skladu s odredbama iz čl. 39., čl. 40., čl. 93. i čl. 94. Pravila i odredbama iz čl. 709. Upute SKDD-a odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

BIOPLIN PROIZVODNJA d.d. - uključivanje

Predmet: Obavijest o uključivanju vrijednosnih papira u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Na temelju članka 97. Pravila SKDD-a izvješćujemo vas da se REDOVNE DIONICE BIOPLIN PROIZVODNJA d.d. ISIN: HRBIOPRA0007 oznake: BIOP-R-A CFI: ESVUFR, uključuju u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire SKDD-a. Prvi dan trgovanja za koji se namira obavlja u SKDD-u je 1. ožujka 2021. godine te od toga dana član depozitorija prestaje voditi Registar vrijednosnih papira i izdavati odgovarajuće potvrde o imateljima vrijednosnih papira, potvrde o fiducijarnom prijenosu ili o založnom pravu, a imateljem dionica, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, smatra se osoba na čije ime u SKDD-u glasi račun na kojem su ubilježene dionice u nematerijaliziranom obliku.
Starije obavijesti

SDA WEB Portal