Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Operativne obavijesti

3. MAJ TIBO d.d. - suspenzija

Izdavatelj 3. MAJ TVORNICA INDUSTRIJSKE I BRODSKE OPREME d. d. u stečaju, Matulji, OIB 59992797221, 12. prosinca 2019. godine suspendira se iz članstva kao član depozitorija te se vrijednosni papiri ISIN: HRTIBORA0003 oznake: TIBO-R-A CFI: ESVUFR suspendiraju iz usluga depozitorija te usluga poravnanja i namire. 2. Određuje se 9. prosinca 2019. godine kao zadnji dan za koji se u SKDD-u zaprimaju trgovanja s tržišta vrijednosnim papirom: ISIN: HRTIBORA0003 oznake: TIBO-R-A CFI: ESVUFR 3. Suspenzija se određuje do upisa brisanja izdavatelja iz sudskog registra Trgovačkog suda, nakon čega će isti biti isključen iz članstva kao član depozitorija. O b r a z l o ž e n j e Trgovački sud u Rijeci je 5. prosinca 2019. godine donio rješenje broj St-416/16-221 kojim je zaključen stečajni postupak nad društvom 3. MAJ TIBO d. d. u stečaju, Matulji, OIB 59992797221 stoga je odlučeno kao u izreci ove Odluke.

HPB-Stambena štedionica d.d. / HPB d.d. - pripajanje

Obavještavamo vas da je Trgovački sud u Zagrebu 2. prosinca 2019. godine donio rješenja br. Tt-19/39039-2 i br. Tt-19/39040-2 na temelju kojih je u sudski registar upisano pripajanje društva HPB-Stambena štedionica d.d., Zagreb, OIB 44091063990 (dalje: Pripojeno društvo) društvu HPB d.d., Zagreb, OIB 87939104217 (dalje: Društvo preuzimatelj). Na temelju navedenih rješenja i provedenih upisa u sudskom registru, SKDD d.d. će 9. prosinca 2019. godine u svom informacijskom sustavu provesti korporativnu akciju pripajanje izdavatelja. U navedenoj korporativnoj akciji provest će se upis prestanka članstva Pripojenog društva te isključenje dionica Pripojenog društva oznake HPBS-R-A, ISIN HRHPBSRA0004 iz usluga depozitorija i usluga poravnanja i namire te se neće provoditi zamjena dionica niti doplata u novcu, budući da Društvo preuzimatelj ima sve dionice Pripojenog društva. Zadnji dan namire dionicama oznake HPBS-R-A, ISIN HRHPBSRA0004 u informacijskom sustavu SKDD-a je 6. prosinca 2019. godine.

VINOPLOD-VINARIJA d.d. – smanjenje temeljnog kapitala

Na temelju članka 89., a u svezi s člankom 90. st. 2. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., članka 559. Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) i rješenja br. Tt-19/2607-3 koje je 10. srpnja 2019. godine donio Trgovački sud u Zadru, Stalna služba u Šibeniku na temelju kojeg je proveden upis u sudskom registru, obavještavamo vas da je SKDD 6. prosinca 2019. godine u svom informacijskom sustavu proveo upis smanjenja temeljnog kapitala društva VINOPLOD-VINARIJA d.d., Šibenik, OIB 47074146147 (dalje u tekstu: Društvo). Na Glavnoj skupštini održanoj 27. lipnja 2019. godine, Društvo je donijelo odluku o smanjenju temeljnog kapitala s iznosa od 28.979.600,00 HRK za iznos od 28.756.680,00 HRK na iznos od 222.920,00 HRK smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica na ime oznake VLVI-R-A s iznosa od 2.600,00 HRK za iznos od 2.580,00 HRK na iznos od 20,00 HRK. Nakon provedenog smanjenja, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosi 222.920,00 HRK i podijeljen je na 11.146 redovnih dionica oznake VLVI-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 HRK.

KUTJEVO d.d. - provedena isplata dividende

Obavještavamo vas da je Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje SKDD) 6.12.2019. godine provelo isplatu dividende u novcu dioničarima izdavatelja KUTJEVO d.d. Pravo na isplatu dividende ostvarili su dioničari na čijim su računima u SKDD-u 29.11.2019. godine bile upisane dionice oznake KTJV-R-A i KTJV-R-B. Bruto iznos za isplatu iznosio je 0,41 HRK po dionici. Prilikom isplate dividende obračunat je, obustavljen i isplaćen porez i prirez, a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak. Dioničarima kojima je obračunat, obustavljen i uplaćen porez SKDD će početkom sljedeće kalendarske godine otpremiti potvrdu propisanu zakonom koju dioničar može koristiti za potrebe godišnje prijave poreza. UPUTA DIONIČARIMA ZA UPIS PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE Ako očekujete isplatu dividende, a niste sigurni imate li u depozitoriju SKDD-a upisan ispravan račun za isplatu ili podatke o adresi oporezivanja, upućujemo vas na našu internetsku stranicu te besplatnu online uslugu <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:101">Moj e-račun</a>, kao najjednostavniji i najbrži način na koji podatke možete provjeriti/upisati/promijeniti: PROVJERA UPISANIH PODATAKA: Korištenjem usluge Moj e-račun možete provjeriti svoje podatke: račun za isplatu, adresu oporezivanja, dopisnu adresu, pregled isplaćenih/neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, stanje na računu, pregled promjena po računu,... PROMJENA UPISANIH PODATAKA: RAČUN ZA ISPLATU: Dioničari koji nemaju upisan vlastiti račun za isplatu u SKDD-u, podatak o računu za isplatu mogu izravno <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:980">sami upisati</a> preko naše internetske stranice. ADRESA OPOREZIVANJA: Dioničari koji nemaju upisane ispravne podatke o adresi oporezivanja, istu mogu izravno <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:101">sami upisati</a> prijavom na Moj e-račun. Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ako još uvijek nemate uključenu uslugu Moj e-račun, pozivamo vas da ju odmah <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:17">uključite</a>, u samo nekoliko koraka.

RESALTA d.o.o - primitak u članstvo

Na temelju članka 15. stavak 1. Pravila, Uprava Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD) na 97. sjednici održanoj 5. prosinca 2019. godine, donosi sljedeću O d l u k u o primitku u članstvo 1. RESALTA d.o.o., OIB: 05240563443, Zagrebačka avenija 104, Zagreb, prima se u članstvo SKDD-a kao član depozitorija. 2. RESALTA d.o.o. ima pravo od 6. prosinca 2019. godine koristiti usluge depozitorija, koje uključuju i provođenje korporativnih akcija u skladu s Pravilima i Uputom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. 3. SKDD će, u skladu s člankom 36. Upute SKDD-a, sklopiti ugovor o članstvu s RESALTA d.o.o., Zagreb. O b r a z l o ž e n j e Izdavatelj RESALTA d.o.o. podnio je 21. studenog 2019. godine zahtjev za primitak u članstvo SKDD-a. Izdavatelj RESALTA d.o.o. ima namjeru izdavati dužničke vrijednosne papire i to je razlog primitka u članstvo SKDD-a. Uvidom u zahtjev i priloge utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava opće i posebne uvjete za članstvo, te je na temelju članka 8. i 9. Pravila, kao i odredbi Upute SKDD-a, odlučeno kao u izreci.

ŠC VIŠNJIK d.o.o. - uključivanje komercijalnih zapisa društva

Na temelju Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (dalje u tekstu: SKDD) i Pravila SKDD-a, Uprava SKDD-a je na 96. sjednici održanoj 4. prosinca 2019. godine donosi Odluku o uključivanju komercijalnih zapisa društva ŠC VIŠNJIK d.o.o. u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire 1. Komercijalni zapisi društva ŠC VIŠNJIK d.o.o., Zadar, Splitska ulica 3, OIB 79086303924 u ukupnom iznosu programa od 1.500.000,00 EUR ISIN: HRSCVIM049E9 oznaka: SCVI-M-049E CFI: DYZGXR s dospijećem 4. prosinca 2020. godine uključuju se 4. prosinca 2019. godine u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire SKDD-a. Prvi dan trgovanja za koji se obavlja namira u SKDD-u je 4. prosinca 2019. godine. 2. Zadužuje se Sektor operativnih i pravnih poslova da prati primjenu ove Odluke te u slučajevima iz članka 73. Pravila SKDD-a predloži Upravi donošenje odgovarajuće odluke. 3. SKDD će u skladu s člankom 97. Pravila SKDD-a o uključivanju komercijalnih zapisa u usluge SKDD-a izvijestiti izdavatelja vrijednosnog papira iz točke 1. ove Odluke, Zagrebačku burzu d.d. i članove sudionike.

Imperial Riviera d.d. u - uključivanje

Na temelju Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD) te članka 60., 96. i 97. Pravila SKDD-a, Uprava SKDD-a je na 95. sjednici održanoj 3. prosinca 2019. donijela Odluku o uključivanju redovnih dionica na ime društva Imperial Riviera d.d. u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire 1. Redovne dionice na ime bez nominalnog iznosa, društva Imperial Riviera d.d., Rab, OIB 90896496260, ISIN: HRHIMRRB0000 oznake: HIMR-R-B CFI: ESVUFR uključuju se 3. prosinca 2019. u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire. 2. Zadužuju se Sektor pravnih poslova i Sektor operative da prate primjenu ove Odluke te u slučajevima iz članka 73. Pravila SKDD-a predlože Upravi donošenje odgovarajuće odluke. 3. SKDD će u skladu s člankom 97. Pravila SKDD-a o uključivanju nematerijaliziranih vrijednosnih papira u usluge SKDD-a izvijestiti izdavatelja vrijednosnog papira iz članka 1. ove Odluke i članove sudionike. 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Starije obavijesti

SDA WEB Portal