Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Operativne obavijesti

APARTMANI MEDENA d.d. - smanjenje temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznosa

Na temelju članka 89., a u svezi s člankom 90. st. 2. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva, članka 559. Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) i rješenja br. Tt-20/8682-2 koje je 10. studenoga 2020. donio Trgovački sud u Splitu, na temelju kojeg je proveden upis u sudskom registru, obavještavamo vas da je SKDD 26. studenoga 2020. godine u svom informacijskom sustavu proveo upis smanjenja temeljnog kapitala društva APARTMANI MEDENA d.d., Seget Donji, OIB 46742627095 (dalje u tekstu: Društvo). Na Glavnoj skupštini održanoj 15. listopada 2020. godine, Društvo je donijelo odluku o smanjenju temeljnog kapitala s iznosa od 229.612.800,00 HRK za iznos od 153.075.200,00 HRK na iznos od 76.537.600,00 HRK smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica na ime oznake AMDN-R-A s iznosa od 300,00 HRK za iznos od 200,00 HRK na iznos od 100,00 HRK. Nakon provedenog smanjenja, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosi 76.537.600,00 HRK i podijeljen je na 765.376 redovnih dionica oznake AMDN-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 HRK.

AUCTOR INVEST d.o.o. - isključenje

Na temelju Statuta SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničkog društva, Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162 (u daljnjem tekstu: SKDD), Uprava SKDD-a je na 90. sjednici održanoj 26. studenoga 2020. godine donijela Odluku o isključenju iz članstva člana sudionika AUCTOR INVEST d.o.o. 1. AUCTOR INVEST d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, OIB: 10637066676, oznaka člana sudionika u informacijskom sustavu SKDD-a CEIN-A, 30. studenoga 2020. godine isključuje se iz članstva i korištenja svih usluga koje mu pripadaju kao članu sudioniku SKDD-a. 2. Ugovor o članstvu U-210/2012-4 sklopljen 29. ožujka 2012. godine smatra se raskinutim s 30. studenoga 2020. godine. 3. Sva prava i obveze koja su nastala do trenutka isključenja član sudionik AUCTOR INVEST d.o.o. mora ispuniti u skladu s važećim Pravilima i Uputom SKDD-a. 4. Sastavni dio ove odluke čini Terminski plan prestanka članstva. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Obrazloženje SKDD je 24. studenog 2020. godine zaprimio zahtjev društva AUCTOR INVEST d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, OIB: 10637066676, za sporazumni raskid Ugovora o članstvu. Na temelju zaprimljenog zahtjeva člana sudionika, Uprava SKDD-a je na temelju članka 39. Pravila odlučila kao u izreci ove Odluke.

INTERKAPITAL d.d. – povećanje temeljnog kapitala

Poštovani, U skladu s člankom 89. a u svezi s člankom 90. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD) i Rješenjima br. Tt-19/26712-4 od 21. listopada 2019. i Tt-20/38995-3 od 9. studenoga 2020. koja je donio Trgovački sud u Zagrebu, a koja su provedena u sudskom registru, obavještavamo vas da je SKDD 23. studenoga 2020. godine u odnosu na društvo INTERKAPITAL dioničko društvo za savjetovanje, upravljanje i ulaganje, Zagreb, OIB 91995585043, (dalje u tekstu: Društvo) u informacijskom sustavu SKDD-a proveo upis povećanja temeljnog kapitala. Na Glavnoj skupštini održanoj 18. lipnja 2019. godine, Društvo je donijelo odluku o povećanju temeljnog kapitala. Temeljni kapital Društva je povećan s iznosa od 3.900.000,00 HRK za iznos od 6.100.000,00 HRK na iznos od 10.000.000,00 HRK. Na Glavnoj skupštini održanoj 5. listopada 2020. godine, Društvo je donijelo odluku o povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 10.000.000,00 HRK za iznos od 20.000.000,00 HRK na iznos od 30.000.000,00 HRK izdanjem 40.000 redovnih dionica na ime oznake ITKP-R-A. Nakon provedenih povećanja, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosi 30.000.000,00 HRK i podijeljen je na 50.000 redovnih dionica oznake ITKP-R-A i na 10.000 povlaštenih dionica oznake ITKP-P-A.

INTERKAPITAL d.d. - odvajanje s preuzimanjem društva i smanjenje temeljnog kapitala

Poštovani, obavještavamo vas da je Trgovački sud u Zagrebu 10. travnja 2019. godine donio rješenja br. Tt-18/48297-2 i br. Tt-18/48298-2 na temelju kojih je u sudski registar upisana podjela (odvajanjem) društva INTERKAPITAL d.d., Zagreb, OIB 91995585043 (dalje: Društvo) s preuzimanjem od društva ICH d.o.o., Zagreb, OIB 12564452179. U postupku podjele s preuzimanjem smanjen je temeljni kapital Društva. Na temelju provedenih upisa u sudskom registru SKDD je u svom informacijskom sustavu 23. studenoga 2020. godine proveo korporativnu akciju smanjenja temeljnog kapitala. Na Glavnoj skupštini održanoj 27. prosinca 2018. godine, Društvo je donijelo odluku o smanjenju temeljnog kapitala s iznosa od 24.000.000,00 HRK za iznos od 20.100.000,00 HRK na iznos od 3.900.000,00 HRK. Nakon provedenog smanjenja, temeljni kapital Društva iznosi 3.900.000,00 HRK i podijeljen je na 10.000 redovnih dionica na ime oznake ITKP-R-A i 10.000 povlaštenih dionica na ime oznake ITKP-P-A. S poštovanjem,

HOTELI MAESTRAL d.d. - promjena vrste namire

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD) i Statuta SKDD-a, Uprava SKDD-a na 89. sjednici održanoj 23. studenoga 2020. godine donosi O d l u k u o promjeni vrste namire za transakcije dionicama izdavatelja HOTELI MAESTRAL d.d. Određuje se 23. studenoga 2020. godine kao zadnji dan na koji se u SKDD-u razvrstavaju u postupak ugovorne namire transakcije dionicama ISIN: HRHMSTRA0007 oznaka: HMST-R-A izdavatelja HOTELI MAESTRAL d.d., Dubrovnik, Ćira Carića 3, OIB 88557173997, te se od 24. studenoga 2020. godine iste razvrstavaju u postupak pojedinačne namire. Za transakcije navedenim dionicama koje su od ranije razvrstane u ugovornu namiru, a za koje na T+3 nije nastupio predviđeni dan namire, mijenja se vrsta namire iz ugovorne u pojedinačnu. Razvrstavanje transakcija u postupak pojedinačne namire traje do izvršenja korporativne akcije prijenosa dionica manjinskih dioničara. O b r a z l o ž e n j e Društvo HOTELI MAESTRAL d.d., Dubrovnik je 16. studenoga 2020. godine na održanoj Glavnoj skupštini donijelo odluku o prijenosu dionica manjinskih dioničara na glavnog dioničara PND Strategija d.o.o., OIB 79769722576. Budući da se zbog provedbe korporativne akcije, prijenos dionica manjinskih dioničara, transakcije vrijednosnim papirima člana depozitorija smatraju visokorizičnim transakcijama koje ne ispunjavaju uvjete za razvrstavanje u ugovornu namiru, u skladu čl. 109. i 110. Pravila SKDD-a odlučeno je kao u izreci.

EXCELSA NEKRETNINE d.d. – smanjenje temeljnog kapitala

Poštovani, U skladu s člankom 89. a u svezi s člankom 90. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD) i Rješenjem br. Tt-20/2642-2 koje je 21. listopada 2020. godine donio Trgovački sud u Dubrovniku, a koje je provedeno u sudskom registru, obavještavamo vas da je SKDD 19. studenoga 2020. godine u odnosu na društvo EXCELSA NEKRETNINE d.d., Dubrovnik, OIB 22446249957, (dalje u tekstu: Društvo) u informacijskom sustavu SKDD-a proveo upis smanjenja temeljnog kapitala. Na Glavnoj skupštini održanoj 1. rujna 2020. godine, Društvo je donijelo odluke: - o smanjenju temeljnog kapitala s iznosa od 128.077.553,21 HRK za iznos od 2.599.060,90 HRK na iznos od 125.478.492,31 HRK. - o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem 249.245 vlastitih dionica oznake ATLN-R-A. Slijedom navedenoga temeljni kapital Društva je smanjen s iznosa od 125.478.492,31 HRK za iznos od 9.375.525,34 HRK na iznos od 116.102.966,97 HRK. Nakon provedenih smanjenja u sustavu SKDD-a, temeljni kapital Društva iznosi 116.102.966,97 HRK i podijeljen je na 3.086.556 redovnih dionica na ime oznake ATLN-R-A.

M7 PRIMO d.d. - povećanje temeljnog kapitala

Poštovani, u skladu s člankom 89. a u svezi s člankom 90. st. 2. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD) i Rješenjem br. Tt-20/42480-2 koje je 30. listopada 2020. godine donio Trgovački sud u Zagrebu, obavještavamo vas da je SKDD 19. studenoga 2020. godine za društvo M7 PRIMO d.d. za poslovanje nekretninama, Zagreb, Strojarska cesta 20, OIB 52157649749 (dalje u tekstu: Društvo) proveo korporativnu akciju povećanja temeljnog kapitala. U skladu s odlukom Glavne skupštine od 12. listopada 2020. godine, povećan je temeljni kapital s iznosa od 200.000,00 HRK za iznos od 161.077.000,00 HRK na iznos od 161.277.000,00 HRK izdanjem 805.385 redovnih dionica oznake M7PR-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 200,00 HRK. Temeljni kapital Društva nakon provedenog povećanja iznosi 161.277.000,00 HRK i podijeljen je na 806.385 redovnih dionica oznake M7PR-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 200,00 HRK.
Starije obavijesti

SDA WEB Portal