Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Operativne obavijesti

PROFESSIO ENERGIA d.d. – konverzija

Obavještavamo vas da će Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje: SKDD) na temelju Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva 8. veljače 2023. godine provesti korporativnu akciju konverzija dionica izdavatelja PROFESSIO ENERGIA d.d., Zagreb, OIB 88975636912 (dalje: Izdavatelj) oznake DLPR-R-C prema popisu imatelja prava koji će biti utvrđen 7. veljače 2023. godine. Konverzija dionica će biti provedena na način da će 350.000 redovnih dionica oznake DLPR-R-C, ISIN: HRDLPRRC0005, biti konvertirano u 350.000 redovnih dionica oznake DLPR-R-A ISIN: HRDLPRRA0007. Zadnji dan namire postojećih 350.000 vrijednosnih papira oznake DLPR-R-C u informacijskom sustavu SKDD-a je 7. veljače 2023. godine. Prvi dan namire nove količine 2.616.174 vrijednosna papira oznake DLPR-R-A u informacijskom sustavu SKDD-a je 8. veljače 2023. godine. Nakon provedbe konverzije dionica u usluge depozitorija te poravnanja i namire SKDD-a bit će uključeno 2.616.174 redovne dionice oznake DLPR-R-A ISIN: HRDLPRRA0007 nominalnog iznosa 100,00 HRK.

CROATIA AIRLINES d.d. - povećanje temeljnog kapitala

U skladu s Pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD) i rješenjem br. Tt-22/58100-2 koje je 5. siječnja 2023. godine provedeno u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, obavještavamo vas da će SKDD 6. veljače 2023. godine za društvo CROATIA AIRLINES d.d., Zagreb, OIB 24640993045 (dalje u tekstu: Društvo) provesti korporativnu akciju povećanja temeljnog kapitala. Na Glavnoj skupštini održanoj 22. prosinca 2022. godine, Društvo je donijelo odluku o povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 627.879.530,00 HRK za iznos od 296.000.000,00 HRK na iznos od 923.879.530,00 HRK izdanjem 29.600.000 redovnih dionica oznake CRAL-R-B pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK. Nakon provedenog povećanja, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosit će 923.879.530,00 HRK i biti će podijeljen na 9.899.755 redovnih dionica oznake CRAL-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK i 82.488.198 redovnih dionica oznake CRAL-R-B, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK.

LAVČEVIĆ d.d. - podjela dioničkog društva

Obavještavamo vas da je 9. siječnja 2023. godine Trgovački sud u Splitu donio rješenja broj Tt-22/10314-2 i broj Tt-22/10315-2 na temelju kojih je u sudski registar upisana podjela društva LAVČEVIĆ dioničko društvo za inženjering i izgradnju, Split, OIB 71421617824, (dalje: LAVČEVIĆ d.d.) odvajanjem s osnivanjem društva LAVČEVIĆ NEKRETNINE dioničko društvo za upravljanje nekretninama, Split, OIB 80617394255 (dalje: LAVČEVIĆ NEKRETNINE d.d.) i smanjenje temeljnog kapitala društva LAVČEVIĆ d.d. Na temelju navedenih rješenja, provedenih upisa u sudskom registru i dostavljenih isprava, Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje: SKDD) provest će korporativne akcije odvajanje izdavatelja i smanjenje temeljnog kapitala. Temeljni kapital izdavatelja LAVČEVIĆ d.d. koji iznosi 114.636.250,00 HRK će zbog provođenja podjele s osnivanjem, biti smanjen za iznos od 105.465.350,00 HRK na iznos od 9.170.900,00 HRK. Nakon smanjenja, temeljni kapital izdavatelja LAVČEVIĆ d.d. u informacijskom sustavu SKDD-a iznosit će 9.170.900,00 HRK i bit će podijeljen na 458.545 redovnih dionica oznake LVCV-R-A nominalnog iznosa 20,00 HRK. Podjelom izdavatelja LAVČEVIĆ d.d. odvajanjem s osnivanjem društva LAVČEVIĆ NEKRETNINE d.d. oznaka novog izdavatelja će biti LVNK-I. Temeljni kapital LAVČEVIĆ NEKRETNINE d.d. će iznositi 105.465.350,00 HRK i bit će podijeljen na 458.545 redovnih dionica oznake LVNK-R-A nominalnog iznosa 230,00 HRK, ISIN: HRLVNKRA0004. U provođenju korporativne akcije, odvajanje izdavatelja, dioničari izdavatelja LAVČEVIĆ d.d. će, za jednu dionicu oznake LVCV-R-A dobiti jednu dionicu izdavatelja LAVČEVIĆ NEKRETNINE d.d., oznake LVNK-R-A. Korporativne akcije, podjela - odvajanjem s osnivanjem i smanjenje temeljnog kapitala bit će provedene 7. veljače 2023. godine. Prvi dan namire u SKDD-u dionicama izdavatelja LAVČEVIĆ NEKRETNINE d.d., oznake: LVNK-R-A, je 7. veljače 2023. godine.

PROFICIO d.d. – obavijest o provođenju odluke o spajanju dionica PRFC-R-A

Obavještavamo vas da je izdavatelj PROFICIO d.d. obavijestio SKDD d.d. da je za Odluku o spajanju dionica koju je donijela glavna skupština 20.11.2022. nastupio raskidni uvjet te je ista stavljena van snage. Slijedom navedenog otkazane su korporativne akcije broj 27278 Ponuda za kupnju i broj 27280 Ponuda za prodaju.

EKO JUŽNI JADRAN d.d. u stečaju - isključenje

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD) i Statuta SKDD-a, Uprava SKDD-a na 7. sjednici održanoj 30. siječnja 2023. godine donosi O d l u k u o isključenju iz članstva izdavatelja EKO JUŽNI JADRAN d.d. u stečaju 1. Izdavatelj EKO JUŽNI JADRAN dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge u stečaju, OIB 24553157005, će biti 2. veljače 2023. godine isključen iz članstva SKDD-a te će iz usluga SKDD-a isti dan biti isključeni i vrijednosni papiri koje je izdavatelj izdao ISIN: HREKJJRA0005 oznake: EKJJ-R-A 2. Zadnji dan namire vrijednosnih papira oznake ISIN: HREKJJRA0005 oznake: EKJJ-R-A u informacijskom sustavu SKDD-a je 1. veljače 2023. godine. O b r a z l o ž e n j e Uvidom u sudski registar utvrđeno je da je društvo EKO JUŽNI JADRAN d.d. u stečaju , OIB 24553157005 brisano iz sudskog registra. Slijedom navedenoga na temelju Pravila SKDD-a ispunjeni su uvjeti za trajno isključenje izdavatelja iz članstva.

ŽITNJAK d.d. - isključenje

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: Pravila) i Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD), Uprava SKDD-a na 6. sjednici održanoj 26. siječnja 2023. godine donosi O d l u k u o isključenju iz članstva izdavatelja ŽITNJAK d.d. 1. Izdavatelj ŽITNJAK proizvodnja i promet robom d.d., Zagreb, oib: 25435300118 31. siječnja 2023. godine prestaje biti član SKDD d.d. te će istog dana iz usluga Depozitorija i usluga Poravnanja i namire biti isključeni vrijednosni papiri: ISIN: HRZTNJRA0005 oznake: ZTNJ-R-A 2. Zadnji dan namire vrijednosnih papira oznake ISIN: HRZTNJRA0005 oznake: ZTNJ-R-A u informacijskom sustavu SKDD-a je 30. siječnja 2023. godine. 3. U slučaju postojanja nenamirenih transakcija ili zbog drugog opravdanog razloga, SKDD zadržava pravo prolongiranja datuma prestanka vrijednosnog papira izdavatelja. O b r a z l o ž e n j e Uvidom u izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, utvrđeno je da je u odnosu na Izdavatelja, u sudski registar upisana odluka o preoblikovanju u društvo s ograničenom odgovornošću koja je donesena na Glavnoj skupštini održanoj 10. studenoga 2022. godine. Slijedom navedenoga u skladu s odredbama Pravila i odredbama Upute SKDD-a odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

VOLJAK d.d. u stečaju - suspenzija

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva i Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva , Uprava SKDD-a na 6. sjednici održanoj 26. siječnja 2023. godine donosi O d l u k u o suspenziji izdavatelja VOLJAK d.d. u stečaju 1. Izdavatelj VOLJAK d.d. u stečaju, Put Majdana 124a, OIB 28554511223, 31. siječnja 2023. godine suspendira se iz članstva kao član depozitorija te se vrijednosni papiri ISIN: HRVLJKRA0000 oznake: VLJK-R-A suspendiraju iz usluga poravnanja i namire. 2. Zadnji dan namire vrijednosnih papira oznake ISIN: HRVLJKRA0000 oznake: VLJK-R-A u informacijskom sustavu SKDD-a je 30. siječnja 2023. godine. 3. Suspenzija se određuje do upisa brisanja izdavatelja iz sudskog registra Trgovačkog suda, nakon čega će isti biti isključen iz članstva kao član depozitorija. O b r a z l o ž e n j e Trgovački sud u Splitu je 20. siječnja 2023. godine donio rješenje broj 1. St-722/2011-202 kojim se zaključuje stečajni postupak nad društvom VOLJAK d.o.o. u stečaju stoga je odlučeno kao u izreci ove Odluke.
Starije obavijesti

SDA WEB Portal