Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Operativne obavijesti

VUKA d.d. – smanjenje temeljnog kapitala

U skladu s člankom 89. a u svezi s člankom 90. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) i Rješenjem br. Tt-20/544-2 koje je 31. siječnja 2020. godine donio Trgovački sud u Osijeku, a koje je provedeno u sudskom registru, obavještavamo vas da je SKDD 27. veljače 2020. godine u odnosu na društvo Vuka d.d., Osijek, OIB 70333556049, (dalje u tekstu: Društvo) u informacijskom sustavu SKDD-a proveo upis smanjenja temeljnog kapitala. Na Glavnoj skupštini održanoj 21. siječnja 2020. godine Društvo je donijelo odluku o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem 12.568 vlastitih dionica oznake VUKA-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 300,00 HRK. Slijedom navedenoga, temeljni kapital Društva je smanjen s iznosa od 9.925.200,00 HRK za iznos od 3.770.400,00 HRK na iznos od 6.154.800,00 HRK. Nakon provedenog smanjenja u sustavu SKDD-a, temeljni kapital Društva iznosi 6.154.800,00 HRK i podijeljen je na 20.516 redovnih dionica na ime oznake VUKA-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 300,00 HRK.

PARKOVI d.d. - prijenos dionica manjinskih dioničara

Poštovani, u skladu s člankom 468. a u vezi s člankom 473. Upute SKDD d.d. (dalje: SKDD) i rješenjem br. Tt-20/401-2 koje je 20. veljače 2020. godine donio Trgovački sud u Varaždinu, a koje je provedeno u Sudskom registru, obavještavamo vas da će SKDD 25. veljače 2020. godine provesti korporativnu akciju prijenosa dionica manjinskih dioničara društva PARKOVI d.d., Varaždin, OIB 72672225843 te će preknjižiti redovne dionice oznake PARK-R-A s računa manjinskih dioničara na račun glavnog dioničara GRAD VARAŽDIN, Varaždin, OIB 13269011531. U skladu s Odlukom Glavne skupštine društva PARKOVI d.d. koja je održana 9. siječnja 2020. godine SKDD će 25. veljače 2020. godine provesti isplatu otpremnine u iznosu od 1.220,00 HRK po dionici. U slučaju postojanja opravdanog razloga SKDD zadržava pravo odgoditi provođenje prijenosa dionica manjinskih dioničara u svom informacijskom sustavu dok se ne ispune uvjeti propisani zakonom i Uputom SKDD-a.

NANOBIT d.o.o. - NNBT-O-252A - uključivanje

Na temelju Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje u tekstu: SKDD) i Pravila SKDD-a, Uprava SKDD-a je na 12. sjednici održanoj 20. veljače 2020. godine donosi Odluku o uključivanju obveznice društva NANOBIT d.o.o. u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire 1. Obveznica društva NANOBIT d.o.o., Zagreb, Slovenska 23, OIB 56906077918 u ukupnom iznosu programa od 20.000.000,00 HRK ISIN: HRNNBTO252A8 oznaka: NNBT-O-252A CFI: DBFUGR s dospijećem 20. veljače 2025. godine, uključuju se 20. veljače 2020. godine u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire SKDD-a. Prvi dan trgovanja za koji se obavlja namira u SKDD-u je 20. veljače 2020. godine. 2. Zadužuje se Sektor operativnih i pravnih poslova da prati primjenu ove Odluke te u slučajevima iz članka 73. Pravila SKDD-a predloži Upravi donošenje odgovarajuće odluke. 3. SKDD će u skladu s člankom 97. Pravila SKDD-a o uključivanju obveznice u usluge SKDD-a izvijestiti izdavatelja vrijednosnog papira iz točke 1. ove Odluke, Zagrebačku burzu d.d. i članove sudionike.

FRANJO KLUZ d.d. - prestanak članstva i povlačenje

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: Pravila) i Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD), Uprava SKDD-a na 11. sjednici održanoj 17. veljače 2020. godine donosi O d l u k u o prestanku članstva i povlačenju vrijednosnog papira izdavatelja FRANJO KLUZ d.d. 1. Izdavatelj TISKARA FRANJO KLUZ DIONIČKO DRUŠTVO, Omiš, OIB 48943721065, 20. veljače 2020. godine prestaje biti član SKDD d.d. te će istog dana iz usluga Depozitorija i usluga Poravnanja i namire biti isključeni vrijednosni papiri: ISIN: HRFKLZRA0000 oznake: FKLZ-R-A 2. Zadnji dan namire vrijednosnih papira oznake ISIN: HRFKLZRA0000 oznake: FKLZ-R-A u informacijskom sustavu SKDD-a je 19. veljače 2020. 3. U slučaju postojanja nenamirenih transakcija ili zbog drugog opravdanog razloga, SKDD zadržava pravo prolongiranja datuma prestanka vrijednosnog papira izdavatelja. O b r a z l o ž e n j e Uvidom u izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu, utvrđeno je da je u odnosu na društvo FRANJO KLUZ d.d., Omiš, OIB 48943721065 (dalje: društvo), u sudski registar upisana odluka o preoblikovanju društva u društvo s ograničenom odgovornošću koja je donesena na glavnoj skupštini društva održanoj 03. siječnja 2020. Slijedom navedenoga u skladu s odredbama iz čl. 39., čl. 40., čl. 93. i čl. 94. Pravila i odredbama iz čl. 709. Upute SKDD-a odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Sova - Škola za strane jezike d.d. - u stečaju - isključenje

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničko društvo (dalje: SKDD) i Statuta SKDD-a, Uprava SKDD-a na 11. sjednici održanoj 17. veljače 2020. godine donosi O d l u k u o isključenju iz članstva izdavatelja Sova - Škola za strane jezike d.d. - u stečaju 1. Izdavatelj Sova - Škola za strane jezike dioničko društvo - u stečaju, Zagreb, OIB 60288481864, će biti 20. veljače 2020. godine isključen iz članstva kao član depozitorija te će biti upisan prestanak vrijednosnog papira ISIN: HRSOVARA0008 oznake: SOVA-R-A CFI: ESVUFR O b r a z l o ž e n j e Uvidom u sudski registar utvrđeno je da je društvo Sova - Škola za strane jezike d.d. - u stečaju, Zagreb, OIB 60288481864, brisan iz sudskog registra. Slijedom navedenoga na temelju čl. 40. Pravila SKDD-a ispunjeni su uvjeti za trajno isključenje izdavatelja iz članstva.

DUBROVAČKA TRGOVINA d.d. u likvidaciji - promjena vrste namire

Na temelju Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD), Uprava SKDD-a na 11. sjednici održanoj 17. veljače 2020. godine donosi Odluku o promjeni vrste namire za transakcije dionicama izdavatelja DUBROVAČKA TRGOVINA d.d. u likvidaciji 1. Određuje se 17. veljače 2020. godine kao zadnji dan (dan T) na koji se u SKDD-u razvrstavaju u postupak ugovorne namire transakcije dionicama ISIN: HRDUTRRA0002 oznaka: DUTR-R-A CFI: ESVUFR izdavatelja DUBROVAČKA TRGOVINA d.d. u likvidaciji, Dubrovnik, OIB 49933155135 te se od 18. veljače 2020. godine iste razvrstavaju u postupak pojedinačne namire. 2. Za transakcije navedenim dionicama koje su od ranije razvrstane u ugovornu namiru, a za koje na T+3 nije nastupio predviđeni dan namire, mijenja se vrsta namire iz ugovorne u pojedinačnu. O b r a z l o ž e n j e Na temelju Odluke o prestanku društva i pokretanju postupka likvidacije koju je 5. prosinca 2019. godine donijela Glavna skupština, nad izdavateljem DUBROVAČKA TRGOVINA d.d. u likvidaciji, Dubrovnik, OIB 49933155135 je pokrenut postupak likvidacije. Slijedom navedenoga, a na temelju čl. 109. i 110. Pravila SKDD-a odlučeno je kao u izreci.

ĐURO ĐAKOVIĆ-ZAVARENE POSUDE d.d. u stečaju - promjena vrste namire

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničko društvo (dalje: SKDD) i Statuta SKDD-a, Uprava SKDD-a na 11. sjednici održanoj 17. veljače 2020. godine donosi O d l u k u o isključenju iz članstva izdavatelja ĐURO ĐAKOVIĆ-ZAVARENE POSUDE d.d. u stečaju 1. Izdavatelj ĐURO ĐAKOVIĆ-ZAVARENE POSUDE dioničko društvo u stečaju, Slavonski Brod, OIB 59110800788, će biti 20. veljače 2020. godine isključen iz članstva kao član depozitorija te će biti upisan prestanak vrijednosnog papira ISIN: HRDDZPRA0007 oznake: DDZP-R-A CFI: ESVUFR O b r a z l o ž e n j e Uvidom u sudski registar utvrđeno je da je društvo ĐURO ĐAKOVIĆ-ZAVARENE POSUDE d.d. u stečaju, Slavonski Brod, OIB 59110800788, brisan iz sudskog registra. Slijedom navedenoga na temelju čl. 40. Pravila SKDD-a ispunjeni su uvjeti za trajno isključenje izdavatelja iz članstva.
Starije obavijesti

SDA WEB Portal